Any XXXI Dimecres, 16 de setembre de 2009 / Miércoles, 16 de septiembre de 2009 Núm II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Any XXXI Dimecres, 16 de setembre de 2009 / Miércoles, 16 de septiembre de 2009 Núm II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL"

Transcripción

1 Any XXXI Dimecres, 16 de setembre de 2009 / Miércoles, 16 de septiembre de 2009 Núm II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS Conselleria de Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2009, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s eleva a definitiva la llista provisional d admesos i exclosos a les proves selectives d accés al grup A, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 4/08, i es convoca als aspirants admesos a la realització del primer exercici. [2009/10310] Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración general, turno de promoción interna, convocatoria 4/08 y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio. [2009/10310] RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2009, de la Direcció General d Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 46/2009, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grups A i B, caps de secció, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers de camins, enginyers de mines, i enginyers tècnics d obres públiques. [2009/10219] RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convoca concurso de méritos número 46/2009, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración especial, grupos A y B, jefaturas de sección, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de caminos, ingenieros de minas, e ingenieros técnicos obras públicas. [2009/10219] Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 17 d agost de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d auxiliar administratiu d institucions sanitàries dependents de l Agència Valenciana de Salut. [2009/10311] Conselleria de Sanidad CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de agosto de 2009, de la dirección general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de auxiliar administrativo de instituciones sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud. [2009/10311] CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 17 d agost de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d auxiliar d infermeria d institucions sanitàries dependents de l Agència Valenciana de Salut. [2009/10312] CORRECIÓN de errores de la Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de auxiliar de enfermería de instituciones sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud. [2009/10312] Ajuntament d Onil Extracte de les bases específiques i la convocatòria per a la provisió d una plaça d ordenança, per torn de promoció interna. [2009/10198] Ayuntamiento de Onil Extracto de las bases específicas y la convocatoria para la provisión de una plaza de ordenanza, por turno de promoción interna. [2009/10198] Extracte de les bases específiques i la convocatòria per a la provisió de dos places d administratiu d administració general, per torn de promoció interna. [2009/10200] Extracto de las bases específicas y la convocatoria para la provisión de dos plazas de administrativo de administración general, por turno de promoción interna. [2009/10200] Extracte de les bases específiques i la convocatòria per a la provisió d una plaça d auxiliar administratiu d administració general, per torn de promoció interna. [2009/10201] Extracto de las bases específicas y la convocatoria para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo de administración general, por turno de promoción interna. [2009/10201] Extracte de les bases específiques i la convocatòria per a la provisió d una plaça de tècnic de biblioteca i arxiu, per torn de promoció interna. [2009/10206] Extracto de las bases específicas y la convocatoria para la provisión de una plaza de técnico de biblioteca y archivo, por turno de promoción interna. [2009/10206] 34853

2 Núm / Ajuntament de Muro de Alcoy Extracte de les bases que han de regir la provisió d una plaça d administratiu d administració especial, grup C, subgrup C1, mitjançant concurs oposició. [2009/10212] Ayuntamiento de Muro de Alcoy Extracto de las bases que deben regir la provisión de una plaza de administrativo de administración especial, grupo C, subgrupo C1, mediante concurso-oposición. [2009/10212] Universitat d Alacant RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2009, de la Universitat d Alacant, per la qual es publica la relació provisional d aspirants admesos i exclosos en els concursos d accés a places de cossos docents universitaris convocats per la Resolució d 1 de juliol de 2009 (BOE de 16 de juliol de 2009). [2009/10220] Universidad de Alicante RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios convocados por Resolución de 1 de julio de 2009 (BOE de 16 de julio de 2009). [2009/10220] B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS B) NOMBRAMIENTOS Y CESES Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de setembre de 2009, del vicepresident primer del Consell i conseller d Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es nomena personal eventual de la Presidencia, María del Carmen Rams Santateresa. [2009/10260] Presidencia de la Generalitat RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2009, del vicepresidente primero del Consell y conseller de Industria, Comercio e Innovación, por la que se nombra personal eventual de la Presidencia a María del Carmen Rams Santateresa. [2009/10260] Conselleria de Turisme RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2009, de la consellera de Turisme, per la qual es nomena personal eventual de la Conselleria de Turisme. [2009/10103] Conselleria de Turismo RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2009, de la consellera de Turismo, por la que se nombra personal eventual de la Conselleria de Turismo. [2009/10103] RESOLUCIÓ d 11 de setembre de 2009, de la consellera de Turisme, per la qual es nomena María Antonia García Juncos, personal eventual de la Conselleria de Turisme. [2009/10249] RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2009, de la consellera de Turismo, por la que se nombra a María Antonia García Juncos, personal eventual de la Conselleria de Turismo. [2009/10249] Universitat de València RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2009, de la Universitat de València, per la qual es nomena José Devis Devis catedràtic d universitat, de l àrea de coneixement Educació Física i Esportiva. [2009/10217] Universitat de València RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la Universitat de València, por la que se nombra a José Devis Devis catedrático de universidad, del área de conocimiento Educación Física y Deportiva. [2009/10217] RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2009, de la Universitat de València, per la qual es nomena Carolina Rausell Segarra professora titular d universitat, de l àrea de coneixement Genètica. [2009/10218] RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009, de la Universitat de València, por la que se nombra a Carolina Rausell Segarra profesora titular de universidad, del área de conocimiento Genética. [2009/10218] Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2009 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup C, subgrup C1, sector d administració general, administratius al campus de la localitat d Alcoi, els aspirants que han superat les proves selectives convocades per Resolució de 31 de juliol de 2007 (DOCV del dia 7 de setembre de 2007), pel sistema de concurs oposició, codi 2007/P/FC/C/8. [2009/10173] Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009 de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombran funcionarios de carrera del grupo C, subgrupo C1, sector administración general, administrativo en el campus de la localidad de Alcoy, a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 31 de julio de 2007 (DOCV 7 de septiembre de 2007), por el sistema de concurso-oposición, (código 2007/P/FC/C/8). [2009/10173] RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2009, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d administració especial, categoria tècnic mitjà de prevenció de riscos laborals, l aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 7 d octubre de 2008 (DOCV del dia 28 d octubre de 2008), pel sistema de concurs oposició (codi 2008/P/FC/C/27). [2009/10171] RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra funcionario de carrera del grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio de prevención de riesgos laborales, al aspirante que ha superado las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 7 de octubre de 2008 (DOCV 28 de octubre de 2008), por el sistema de concurso-oposición (código 2008/P/FC/C/27). [2009/10171] C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria de Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ d 11 de setembre de 2009, de la Direcció General d Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual són citats els interessats en el procediment abreujat número 0066/2008 a comparéixer en la via jurisdiccional. [2009/10261] Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Administración Autonómica de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado número 0066/2008 a comparecer en la vía jurisdiccional. [2009/10261] 34865

3 Núm / Entitat Pública de Transport Metropolità de València RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2009, del director de l Entitat Pública de Transport Metropolità de València, per la qual es convoquen proves per a l obtenció del carnet de conductor de taxi en l Àrea de Prestació Conjunta de València. [2009/10211] Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, del director de la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia, por la que se convocan pruebas para la obtención del carné de conductor de taxi en el Área de Prestación Conjunta de Valencia. [2009/10211] III. ACTES ADMINISTRATIUS III. ACTOS ADMINISTRATIVOS C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria de Governació ORDRE de 9 setembre de 2009, del conseller de Governació, per la qual s aprova el Pla d Emergència Exterior de les empreses Industrias Químicas del Vallés i Agroquímicos de Levante, ubicades al Polígon Industrial Castilla del municipi de Cheste. [2009/10204] Conselleria de Gobernación ORDEN de 9 septiembre de 2009, del conseller de Gobernación, por la que se aprueba el Plan de Emergencia Exterior de las empresas Industrias Químicas del Vallés y Agroquímicos de Levante ubicadas en el Polígono Industrial Castilla del municipio de Cheste. [2009/10204] Conselleria d Immigració i Ciutadania ORDE de 9 de setembre de 2009, de la Conselleria d Immigració i Ciutadania, per la qual es convoca el V Premi Periodístic Conviure. [2009/10267] Conselleria de Inmigración y Ciudadanía ORDEN de 9 de septiembre de 2009, de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, por la que se convoca el V Premio Periodístico Convivir. [2009/10267] V. ANUNCIS V. ANUNCIOS A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Ajuntament d Alfarrasí Informació pública del Projecte de Reparcel lació del Polígon Indutrial Oest 2a Fase. [2009/10272] Ayuntamiento de Alfarrasí Información pública del Proyecto de Reparcelación del Polígono Indutrial Oeste 2ª Fase. [2009/10272] Ajuntament de Torrent Informació pública de l aprovació de la memòria valorada de reforma interior de vestidors del pavelló esportiu el Vedat. [2009/10207] Ayuntamiento de Torrent Información pública de la aprobación de la memoria valorada de reforma interior de vestidores del pabellón deportivo El Vedat. [2009/10207] Informació pública de l aprovació de la modificació del Projecte de Restauració de la Torre i el Fossat. [2009/10208] Información pública de la aprobación de la modificación del Proyecto de Restauración de la Torre y el Foso. [2009/10208] B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació Adjudicació definitiva número CNMY09/0201/49. Subministrament de cromatògraf de gasos amb detector de masses triple quadripol per al Laboratori Agroalimentari de Burjassot. [2009/10199] Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación Adjudicación definitiva número CNMY09/0201/49. Suministro de cromatógrafo de gases con detector de masas triple cuadrupolo para el Laboratorio Agroalimentario de Burjassot. [2009/10199] Conselleria de Benestar Social Licitació número CNMY09/09-9/154. Servei de gestió integral de la residència de persones majors dependents i centre de dia de Puçol. [2009/10235] Conselleria de Bienestar Social Licitación número CNMY09/09-9/154. Servicio de gestión integral de la residencia de personas mayores dependientes y centro de día de Puçol. [2009/10235] Licitació número CNMY09/09-9/164. Servei de gestió integral de la residència de persones majors dependents i centre de dia de Port de Sagunt. [2009/10237] Licitación número CNMY09/09-9/164. Servicio de gestión integral de la residencia de personas mayores dependientes y centro de día de Puerto de Sagunto. [2009/10237] Adjudicació número CNMY09/09-9/40. Subministrament de gasoil C per a onze centres dependents de la Direcció Territorial de Benestar Social de València. [2009/10238] Adjudicación número CNMY09/09-9/40. Suministro de gasóleo C para once centros dependientes de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia. [2009/10238] Conselleria d Educació Adjudicació número CNMY09/AS00Z/35. Subministrament de folis i diversa papereria impresa per a ús general dels distints òrgans ubicats en la seu central d esta Conselleria. [2009/10264] Conselleria de Educación Adjudicación número CNMY09/AS00Z/35. Suministro de folios y diversa papelería impresa para uso general de los distintos órganos ubicados en la sede central de esta Conselleria. [2009/10264] Adjudicació número CNMY09/AS00Z/40. Servici de vigilància en el Palau de Pineda de València. [2009/10265] Adjudicación número CNMY09/AS00Z/40. Servicio de vigilancia en el Palau de Pineda de Valencia. [2009/10265] 34890

4 Núm / Conselleria de Sanitat Adjudicació definitiva número 50/2009. Pla d equipament complementari de la Unitat d Atencions Intermèdies de l Hospital General Universitari d Alacant. [2009/10283] Conselleria de Sanidad Adjudicación definitiva número 50/2009. Plan de equipamiento complementario de la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital General Universitario de Alicante. [2009/10283] Consell Valencià de l Esport Adjudicació número CNMY09.CVEOB.06. Ciutat de la Pilota. Modificació i terminació 1a fase. Trinquet, a Moncada. [2009/10172] Consell Valencià de l Esport Adjudicación número CNMY09.CVEOB.06. Ciutat de la Pilota. Modificación y terminación 1ª fase. Trinquete, en Moncada. [2009/10172] Adjudicació número CNMY09.CVESE.05. Atenció a les necessitats de revisió mèdica, valoració funcional, física i preparació psicològica dels esportistes d elit. [2009/10175] Adjudicación número CNMY09.CVESE.05. Atención a las necesidades de revisión médica, valoración funcional, física y preparación psicológica de los deportistas de élite. [2009/10175] Servei Valencià d Ocupació i Formació Adjudicació número CNMY09/1C/2. Obres de construcció del nou Centre SERVEF de Formació d Alacant. Fase I. [2009/10234] Servicio Valenciano de Empleo y Formación Adjudicación número CNMY09/1C/2. Obras de construcción del nuevo Centro Servef de Formación de Alicante. Fase I. [2009/10234] Adjudicació número CNMY08/1A1C/46. Obres de construcció del nou Centre SERVEF d Ocupació de Manises. [2009/10233] Adjudicación número CNMY08/1A1C/46. Obras de construcción del nuevo Centro SERVEF de Empleo de Manises. [2009/10233] Ajuntament de Mislata Licitació número 09-SE-19. Contractació de les prestacions derivades del Programa Tallers Artístics per a Majors. [2009/10216] Ayuntamiento de Mislata Licitación número 09-SE-19. Contratación de las prestaciones derivadas del Programa Talleres Artísticos para Mayores. [2009/10216] Universitat Politècnica de València Adjudicació número: MY09/VCI/S/21. Subministrament per preu unitari mensual en règim de lloguer, de mòduls prefabricats per a albergar el trasllat de l aulari de BBAA. [2009/10203] Universidad Politécnica de Valencia Adjudicación número MY09/VCI/S/21. Suministro por precio unitario mensual en régimen de alquiler, de módulos prefabricados para albergar el traslado del aulario de BBAA. [2009/10203] C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria de Benestar Social Notificació a Mª del Carmen Pérez Rodríguez i altres. Expedient número HFC 691/2009 i altres. [2009/10245] Conselleria de Bienestar Social Notificación a Mª del Carmen Pérez Rodríguez y otros. Expediente número HFC 691/2009 y otros. [2009/10245] Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Notificació a Rafael Ferre Micó. Expedient número DU 98/09. [2009/10262] Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Notificación a Rafael Ferre Micó. Expediente número DU 98/09. [2009/10262] Notificació a José Ferre Micó. Expedient número RLU 532/07. [2009/10263] Notificación a José Ferre Micó. Expediente número RLU 532/07. [2009/10263] Notificació a M. Dolores Grau Castaño. Expedient número DENU 350/08. [2009/10269] Notificación a M. Dolores Grau Castaño. Expediente número DENU 350/08. [2009/10269] Notificació a M. Dolores Grau Castaño. Expedient número DENU 351/08. [2009/10270] Notificación a M. Dolores Grau Castaño. Expediente número DENU 351/08. [2009/10270] Notificació a Cerezo-Strohmeier, SL. Expedient número DENU 48/08. [2009/10277] Notificación a Cerezo-Strohmeier, SL. Expediente número DENU 48/08. [2009/10277] Notificació a Nigel William Greaves. Expedient número DENU 101/08. [2009/10282] Notificación a Nigel William Greaves. Expediente número DENU 101/08. [2009/10282] Conselleria d Infraestructures i Transport Informació pública de la sol licitud d autorització administrativa i aprovació del projecte d execució de l ampliació de la subestació transformadora 132/20 kv denominada ST Calp, al terme municipal de Calp, presentada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Expedient número ATRCCT 2009/62/03. [2009/10252] Conselleria de Infraestructuras y Transporte Información pública de la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de la subestación transformadora 132/20 kv denominada ST Calp, en el término municipal de Calp, presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Expediente número ATRCCT 2009/62/03. [2009/10252] Institut Valencià d Habitatge, SA Notificació a Mª Jose Juan Sanchis i Mohamed Baddou. Expedient número V-DANU-04/09 i V-DANU-05/09. [2009/10177] Instituto Valenciano de Vivienda, SA Notificación a Mª Jose Juan Sanchis y Mohamed Baddou. Expediente número V-DANU-04/09 y V-DANU-05/09. [2009/10177] 34909

5 Núm / Institut Valencià d Habitatge, SA Notificació a Mª Isabel Monteagudo Gimenez i altres. Expedient número V-DANU-40/09, V-DANU-39/09 i V-DANU-41/09. [2009/10179] Instituto Valenciano de Vivienda, SA Notificación a Mª Isabel Monteagudo Gimenez y otros. Expediente número V-DANU-40/09, V-DANU-39/09 y V-DANU-41/09. [2009/10179] Notificació a Mª Carmen Sanz Roman. Expedient número V-RAFP-29/09. [2009/10180] Notificación a Mª Carmen Sanz Roman. Expediente número V-RAFP-29/09. [2009/10180] Notificació a Ana Belen Ortiz Alcañiz. Expedient número V-RAGC-17/09. [2009/10181] Notificación a Ana Belen Ortiz Alcañiz. Expediente número V-RAGC-17/09. [2009/10181] Notificació a Luisa Hernandez Hernandez i altres. Expedient número V-DPRE-00088/09, V-DPRE-00357/09, V-DPRE-00293/09 i V-DPRE-00205/09. [2009/10241] Notificación a Luisa Hernandez Hernandez y otros. Expediente número V-DPRE-00088/09, V-DPRE-00357/09, V-DPRE-00293/09 y V-DPRE-00205/09. [2009/10241] Ajuntament dels Poblets Informació pública de la sol licitud de llicència ambiental per a la pensió i hostaleria Los Caballos, als Poblets. [2009/10225] Ayuntamiento de Els Poblets Información pública de la solicitud de licencia ambiental para la pensión y hostelería Los Caballos, en Els Poblets. [2009/10225] 34914

6 Conselleria de Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2009, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s eleva a definitiva la llista provisional d admesos i exclosos a les proves selectives d accés al grup A, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 4/08, i es convoca als aspirants admesos a la realització del primer exercici. [2009/10310] Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración general, turno de promoción interna, convocatoria 4/08 y se convoca a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio. [2009/10310] D acord amb el que establix l article 10.2 del Decret 33/1999, de 9 de març i amb les bases 7.5 de l Orde de 30 de juny de 2008 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es convoquen proves selectives d accés al Grup A, sector administració general, torn de promoció interna, Convocatòria 4/08, (DOCV núm , d 11 de juliol de 2008), resolc: Primer Elevar a definitiva la llista provisional d admesos i exclosos a la convocatòria 4/08, de 30 d octubre de 2008, publicada en el DOCV número 5.894, de 17 de novembre de 2008, una vegada vistes les reclamacions i esmenats els defectes, dita llista queda com seguix: Annex I: aspirants admesos. Annex II aspirants exclosos. Segon Convocar a tots els aspirants admesos (Alacant, Castelló i València), a la realització del primer exercici que tindrà lloc el pròxim dia 4 d octubre de 2009 (diumenge), a les 10:00 hores en València, Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers s/n. L orde de crida dels aspirants, d acord amb el sorteig celebrat, començarà amb la lletra Z. Els aspirants hauran d acreditar la seua personalitat per mitjà de la presentació del DNI, del passaport o del permís de conduir en el moment de ser cridats a les aules on es realitze l exercici corresponent a la present convocatòria sense que per a este efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades dels dits documents, així com de l exemplar per a l interessat de la sol licitud d admissió a les proves. També hauran de portar necessàriament bolígraf. D acord amb el que disposa la base 9.2 de convocatòria 4/08 els aspirants quedaran decaiguts en el seu dret quan es personen en els llocs de celebració quan ja s hagen iniciat les proves o per la inassistència a les mateixes encara quan es dega a causes justificades. Tercer Contra esta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l endemà al de la seua publicació, davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós Administrativa. No obstant això podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l acte que es recorre, en el termini d un mes contat des de l endemà al de la seua publicació, o qualsevol altre recurs que estime procedent per a la defensa dels seus interessos. València, 8 de setembre de La consellera de Justícia i Administracions Públiques: Paula Sánchez de León Guardiola. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 del Decreto 33/1999, de 9 de marzo y con la base 7.5 de la Orden de 30 de junio de 2008 de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector administración general, turno de promoción interna, Convocatoria 4/08, (DOCV núm , de 11 de julio de 2008), resuelvo: Primero Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria 4/08, de 30 de octubre de 2008, publicada en el DOCV número 5.894, de 17 de noviembre de 2008, una vez vistas las reclamaciones y subsanados los defectos, dicha lista queda como sigue: Anexo I: aspirantes admitidos. Anexo II: aspirantes excluídos. Segundo Convocar a todos los aspirantes admitidos (Alicante, Castellón y Valencia), a la realización del primer ejercicio que tendrá lugar el próximo día 4 de octubre de 2009 (domingo), a las 10:00 horas en Valencia, Aulario Sur del Campus dels Tarongers. Avenida de los Naranjos s/n El orden de llamamiento de los aspirantes, de acuerdo con el sorteo celebrado, comenzará con la letra Z. Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la presentación del DNI, del pasaporte o del permiso de conducir en el momento de ser llamados a las aulas donde se realice el ejercicio correspondiente a la presente convocatoria sin que para este efecto sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documentos, así como del ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas. También deberán llevar necesariamente bolígrafo. De acuerdo con lo dispuesto en la base 9.2 de convocatoria 4/08 los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas aún cuando se deba a causas justificadas. Tercero Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa. No obstante podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto que se recurre, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente para la defensa de sus intereses. Valencia, 8 de septiembre de La consellera de Justicia y Administraciones Públicas: Paula Sánchez de León Guardiola.

7 ANNEX I / ANEXO I ADMESOS / ADMITIDOS Accés: Promoció interna Acceso: Promoción Interna DNI Cognoms i nom / Apellidos y nombre ALMENAR LANUZA ANGELA LOURDES ARAGONES BELTRAN IGNACIO AZNAR MARTI JORDI BIENDICHO BORJA VICENTA PAZ CALABUIG SALAS JORDI CAMPOS BOSCH FERNANDO CASAMAYOR LAPEÑA CONSOLACION CASES SANCHO BALTASAR CASTELLOTE DOMINGO JOSE MIGUEL CERVERA VALLES MARIA CONSUELO CUBELLS CORELL MARIA FRANCISCA CUENCA BOLINCHES JOAN CARLES DIAZ CASARES GASPAR JOSE ESTEVE ORTIZ CARMEN ANTONIA FABREGAT SEGARRA M.CARMEN FERNANDEZ MARTINEZ-FORT RAUL FERNANDEZ OLMEDA EVA FONTELLES SANCHIS MARIA FCA GARCIA ORTEGA JUAN GAVILA ALCALA BERNARDO GONZALEZ CARRION EMILIA GUIJARRO JORDAN ENCARNACION HERNANDEZ GARCIA AMPARO HIDALGO CHULIO PEDRO IZQUIERDO MONTAÑES RAQUEL F JAEN GARCIA FRANCISCO LUDENA GIMENEZ RAMON PEDRO MANTECA GALVEZ MIGUEL ANGEL MARCO CARPENA RAFAEL MARI GIMENEZ MARIA JUANA MARTIN BARTOLOME ALFREDO MARTIN SEVILLA VICTORIA MARTINEZ BALLESTEROS JOSE LUIS MARTINEZ VALERO JOSE JAVIER MASCAROS COTILLAS MARIA DEL PINO MATEU ANDREU IRENE MIÑANA CABANILLES JOSE SALVADOR MOLL SAPEIRA LAURA MONTAGUD MAYOR JAVIER MOR ROBLES MARIA TERESA MORLANES NAVARRO CARMEN MOSCARDO MARTINEZ ANA MARIA NAVIO HERRERO MARIA PILAR NOGUES PASTOR ENRIC PALENCIA CAMPOS ENRIQUE PALLARES BOU JAIME PARDO MARTINEZ MARIA AMPARO PLA OLCINA MARIA JOSE PONS GILABERT VICENTE ROSELLO MOYA JOSE CARLOS RUBIO FRAILE MARIA ANGELES RUIZ CELDA MIRIAM SABATER SANTALUCIA FERNANDO SANCHIS CAURIN MARIA SENENT LOPEZ M.DESAMPARADOS SIFRE QUILIS TERESA SIRVENT SIRVENT JOAQUIN TEGEL GIL FERNANDO VALERO VALLS PEDRO LUIS VICENTE RODRIGUEZ MARIA TEODORA VIDAL BORRAS JOSEP JOAN

8 Accés: Promoció interna per a funcionaris amb discapacitat Acceso: Promoción interna para funcionarios con discapacidad. DNI Cognoms i nom / Apellidos y nombre ALBUIXECH NOVELLA VICENTE JUAN DE LLANOS SERRANO JUAN PERIS CANCIO MARIA GRACIA SANCHEZ DAGUERRE ROSA MARIA ANNEX II / ANEXO II EXCLOSOS / EXCLUIDOS Accés: Promoció interna Acceso: Promoción interna DNI Cognoms i nom/ Apellidos y nombre Motius/ Motivos ALFONSO JARQUE DAVID ANDRES CIFRE MARIA DEL MAR 2 Motius / Motivos 1. No ha pagat les taxes / No ha pagado las tasas. 2. No funcionari de carrera de l administració de la Generalitat del grup B, dins del termini presentació d instàncies / No funcionario de carrera de la administración de la Generalitat del grupo B, dentro del plazo de presentación de instancias. 3. No haver prestat servicis efectius, com a mínim, dos anys, com a funcionari de carrera en eixe grup, d acord amb el que preveu l article 53 de la Llei de la Funció Pública Valenciana/ No haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario de carrera en dicho grupo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley de la Función Pública Valenciana.

9 Conselleria de Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2009, de la Direcció General d Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 46/2009, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grups A i B, caps de secció, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers de camins, enginyers de mines, i enginyers tècnics d obres públiques. [2009/10219] Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convoca concurso de méritos número 46/2009, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración especial, grupos A y B, jefaturas de sección, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de caminos, ingenieros de minas, e ingenieros técnicos obras públicas. [2009/10219] Actualment hi ha en l administració del Consell determinats llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grups A i B, caps de secció, amb requisit de diverses titulacions tècniques, de provisió per concurs, i inclosos en les relacions de llocs de treball vigents, aprovades per Resolució d aquesta Direcció General, de 8 de maig de 2008 (DOCV número 5761, de 13 de maig de 2008), que es troben vacants o proveïts de forma provisional. I que, per tant, han de ser objecte de concurs per a la seua provisió ordinària i amb caràcter de destinació definitiva, entre funcionaris que reunisquen els requisits exigits i obtinguen la puntuació necessària. La present resolució es dicta de conformitat amb el que disposen l article 20 i concordants del Text Refós de la vigent Llei de la Funció Pública Valenciana; amb els articles 19 a 25 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, i amb l Orde de 20 de gener de 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s aproven els barems generals d aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball. Per tant, fent ús de les facultats que li confereix l apartat 3 de l article 18 del Reglament aprovat pel ja esmentat Decret 33/1999, aquesta Direcció General, fent ús de les competències que li atribueix l article 13 del Decret 122/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, resol: Primer D acord amb el que preveu l article 20.1.a del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, es convoca concurs per a la provisió dels llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grups A i B, caps de secció, que es relacionen en l annex II de la present resolució. El dit concurs es desenrotllarà d acord amb les bases següents: Primera. Participants 1r. Els qui concursen han d estar en possessió dels requisits exigits en la classificació del lloc de treball que es convoca i mantindre ls durant tot el procés, fins al dia de la presa de possessió. La participació en el concurs pot tindre caràcter voluntari o forçós: A) Poden participar amb caràcter voluntari: Els funcionaris de carrera de l administració del Consell, sector administració especial, grups A i B, que complisquen amb els requisits de titulació dels llocs oferits. El personal amb destinació definitiva haurà d haver romàs un mínim de dos anys en el seu lloc de treball, llevat dels supòsits assenyalats en l apartat 6, de l article 20, de la Llei de Funció Pública Valenciana. El personal en excedència voluntària per interés particular, haurà d haver romàs un mínim de dos anys en tal situació, d acord amb el que disposa l apartat B.1) de l article 37 de la Llei de Funció Pública Valenciana. B) Participaran amb caràcter forçós: 1) Els funcionaris de carrera dels grups A i B, sector administració especial, que complisquen amb els requisits de titulació dels llocs oferits, en situació d excedència forçosa, així com els suspesos que hagen complit el període de suspensió. Actualmente existen en la administración del Consell, determinados puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración especial, grupos A y B, jefaturas de sección, con requisito de diversas titulaciones técnicas, de provisión por concurso, e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo vigentes, aprobadas por Resolución de esta Dirección General de 8 de mayo de 2008 (DOCV número 5761, de 13 de mayo de 2008), que se hallan vacantes o provistos de forma provisional. Por tanto, deben se objeto de concurso para su provisión ordinaria y con carácter de destino definitivo, entre funcionarios que reúnan los requisitos exigidos y obtengan la puntuación necesaria. La presente resolución se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y concordantes del Texto Refundido de la vigente Ley de la Función Pública Valenciana; en los artículos 19 a 25 del Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa, aprobado por Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, y en la Orden de 20 de enero de 2000, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se aprueban los baremos generales de aplicación a los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo. En su virtud, en uso de las facultades que le confiere el apartado 3 del artículo 18 del Reglamento aprobado por el ya indicado Decreto 33/1999, esta Dirección General, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 13 del Decreto 122/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, resuelve: Primero Conforme a lo previsto en el artículo 20.1.a del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, se convoca concurso para la provisión de los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración especial, grupos A y B, jefaturas de sección, que se relacionan en anexo II a la presente resolución. Dicho concurso se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases: Primera. Participantes 1º. Quienes concursen han de estar en posesión de los requisitos exigidos en la clasificación del puesto de trabajo que se convoca y mantenerlos durante todo el proceso, hasta el día de la toma de posesión. La participación en el concurso puede tener carácter voluntario o forzoso: A) Pueden participar con carácter voluntario: Los funcionarios de carrera de la administración del Consell, sector administración especial, grupos A y B, que cumplan los requisitos de titulación de los puestos ofertados. El personal con destino definitivo deberá haber permanecido un mínimo de dos años en su puesto de trabajo, excepto en los supuestos señalados en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley de Función Pública Valenciana. El personal en excedencia voluntaria por interés particular, deberá haber permanecido un mínimo de dos años en tal situación, de acuerdo con lo que dispone el apartado B.1) del artículo 37 de la Ley de Función Pública Valenciana. B) Participarán con carácter forzoso: 1) Los funcionarios de carrera de los grupos A y B, sector administración especial, que cumplan los requisitos de titulación de los puestos ofertados, en situación de excedencia forzosa, así como los suspensos que hayan cumplido el periodo de suspensión.

10 2) Si fa al cas, el funcionari de carrera de l administració del Consell adscrit amb destinació provisional als llocs convocats en aquesta resolució. En el cas que no obtinga el lloc, i es proveïsca en el concurs, quedarà sense destinació i a disposició de la Sotssecretaria de la conselleria, conforme a l article 52.2 de la Llei de la Funció Pública Valenciana. 2n. Tot el personal a què fa referència l anterior apartat B.1) que no prenga part en el present concurs, serà declarat en la situació d excedència voluntària. Segona. Presentació de sol licituds Els concursants presentaran la seua sol licitud de participació en aquesta convocatòria, d acord amb el model que es facilitarà a les oficines públiques indicades en l annex de la present resolució. Així mateix, presentaran el model de sol licitud de destinació. Les sol licituds es presentaran en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l endemà de la publicació d aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al Registre de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, als corresponents registres dels serveis centrals i territorials de les distintes conselleries o en les altres oficines públiques, a què es refereix l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. A la sol licitud de participació s adjuntarà documentació, degudament acarada, justificativa dels mèrits que s al leguen, si no consten en el Registre de Personal de la Direcció General d Administració Autonòmica. S entendran al legats els mèrits que ja consten inscrits en el dit registre i que hagen de valorar-se d acord amb la convocatòria, sense necessitat d aportar els documents corresponents. Per tal de facilitar la gestió del procediment, la documentació que s aporte, haurà de presentar-se en el mateix orde en què estan relacionats els apartats del barem indicat en la base quarta. Així mateix, dins del termini de presentació de sol licituds, s adjuntarà una memòria, el contingut de la qual haurà d adaptar-se al que disposa l article 6.d, de l Orde de 20 de gener de 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s aproven els barems generals d aplicació als concursos de mèrits, i al que s indica en la base quarta d aquesta convocatòria. La no-presentació de la memòria, en el termini indicat, suposarà l exclusió del participant. Tercera. Llocs de treball a sol licitar A) Els participants amb caràcter voluntari podran sol licitar, per orde de preferència, els llocs de treball relacionats en l annex II, per als quals complisquen amb els requisits exigits. B) Els participants amb caràcter obligatori, citats en la base primera, apartat B.1), hauran de sol licitar, per orde de preferència, tots els llocs de treball relacionats en l annex II, per als quals complisquen amb els requisits exigits. C) Els participants amb caràcter obligatori, citats en la base primera, apartat B.2), hauran de sol licitar, almenys, el lloc de treball que ocupen, d acord amb el que disposa l article 45.3 de la Llei de la Funció Pública Valenciana. Quarta. Barem de mèrits 1r. De conformitat amb el que disposa l Orde de 20 de gener de 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s aproven els barems generals d aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball, la valoració dels mèrits dels concursants es realitzarà d acord amb el que s estableix en la present base: A) Antiguitat i grau: 1) Antiguitat: es valorarà a raó de 0,05 punts per cada mes complet de serveis en actiu en les distintes administracions públiques, fins a un màxim de 9 punts. A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts a l empara del que disposa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement dels Serveis Previs en l administració Pública. 2) En su caso, el funcionario de carrera de la administración del Consell adscrito con destino provisional a los puestos convocados en esta resolución. En el caso de que no obtenga el puesto, y se provea en el concurso, quedará sin destino y a disposición de la Subsecretaría de la conselleria, conforme al artículo 52.2 de la Ley de la Función Pública Valenciana. 2º Todo el personal a que hace referencia el anterior apartado B.1) que no tome parte en el presente concurso, será declarado en la situación de excedencia voluntaria. Segunda. Presentación de solicitudes Los concursantes presentarán su solicitud de participación en esta convocatoria con arreglo al modelo que se facilitará en las oficinas públicas indicadas en el anexo de la presente resolución. Asimismo, presentarán el modelo de solicitud de destino. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el registro de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en los correspondientes registros de los servicios centrales y territoriales de las distintas consellerias o en las demás oficinas públicas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A la solicitud de participación se adjuntará documentación, debidamente cotejada, justificativa de los méritos que se aleguen, si no constan en el Registro de Personal de la Dirección General de Administración Autonómica. Se entenderán alegados los méritos que ya consten inscritos en dicho registro y que deban valorarse con arreglo a la convocatoria, sin necesidad de aportar los documentos correspondientes. Con el fin de facilitar la gestión del procedimiento, la documentación que se aporte deberá presentarse en el mismo orden en el que vienen relacionados los apartados del baremo indicado en la base cuarta. Asimismo, dentro del plazo de presentación de solicitudes, se adjuntará una memoria, cuyo contenido deberá adaptarse a lo dispuesto en el artículo 6.d, de la Orden de 20 de enero de 2000 del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se aprueban los baremos generales de aplicación a los concursos de méritos, y a lo que se indica en la base cuarta de esta convocatoria. La no presentación de la memoria en el plazo indicado, supondrá la exclusión del participante. Tercera. Puestos de trabajo a solicitar A) Los participantes con carácter voluntario podrán solicitar, por orden de preferencia, los puestos de trabajo relacionados en el Anexo II, para los que cumplan los requisitos exigidos. B) Los participantes con carácter obligatorio citados en la base primera apartado B.1) deberán solicitar, por orden de preferencia, todos los puestos de trabajo relacionados en el Anexo II, para los que cumplan los requisitos exigidos. C) Los participantes con carácter obligatorio citados en la base primera apartado B.2) deberán solicitar, al menos, el puesto de trabajo que ocupan, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.3 de la Ley de la Función Pública Valenciana. Cuarta. Baremo de méritos 1º. De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de enero de 2000, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se aprueban los baremos generales de aplicación a los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo, la valoración de los méritos de los concursantes se realizará con arreglo a lo que se establece en la presente base: A) Antigüedad y grado: 1) Antigüedad: se valorará a razón de 0,05 puntos por cada mes completo de servicios en activo en las distintas administraciones públicas, hasta un máximo de 9 puntos. A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de los Servicios Previos en la administración Pública.

11 2) Grau: el grau personal consolidat pels aspirants es valorarà en la forma següent: a) Grau consolidat inferior al del lloc sol licitat: 1 punt. b) Grau consolidat igual o superior al del lloc sol licitat: 2 punts. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat A serà, en conseqüència, d 11 punts. B) Formació: 1) Titulació acadèmica: Per qualsevol títol acadèmic oficial, d igual o superior nivell a l exigit per a l exercici del lloc de treball a proveir, exclòs el que calga per a l accés al lloc: 1,5 punts per títol, fins a un màxim de 3 punts. Només es puntuaran els títols de major nivell, i s hi entendran compreses aquelles altres titulacions necessàriament prèvies per a l obtenció del nivell superior. En el cas que el lloc es trobe adscrit a dos grups de titulació, es considera com a exigida la titulació corresponent al grup superior. 2) Cursos de formació i perfeccionament: Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores, que hagen estat cursats o impartits per l interessat i que hagen estat convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació d empleats públics, fins a un màxim de 3 punts i d acord amb l escala següent: a) De 100 o més hores: 2,00 punts. b) De 75 o més hores: 1,50 punts. c) De 50 o més hores: 1,00 punts. d) De 25 o més hores: 0,50 punts. e) De 15 o més hores: 0,20 punts. En cap cas no es puntuaran en el present subapartat, ni en l anterior, els cursos de valencià i d idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats, quan formen part del pla d estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s ocupen. En el supòsit de cursos impartits, aquests es valoraran per una sola vegada, i no seran susceptibles de ser valorades successives edicions d un mateix curs. 3) Valencià: El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 3 punts, prèvia acreditació d estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià i d acord amb l escala següent: a) Coneixement oral: 0,75 punts. b) Grau elemental: 1 punt. c) Grau mitjà: 2 punts. d) Grau superior: 3 punts. La valoració del coneixement del valencià s efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit en la classificació, i es valorarà exclusivament, en aquest últim cas, la possessió de major nivell del requerit, a raó d un punt per cada nivell que excedisca de l exigit en la classificació. 4) Idiomes comunitaris: Fins a un màxim de 2 punts, a raó de 0,40 punts per curs o la seua equivalència, si es tracta de cicles d escola oficial d idiomes, així com 0,40 punts per cada 12 crèdits d idioma comunitari, corresponents a títol oficial expedit per la universitat de llicenciatura en les distintes filologies, o de mestre: especialitat de llengua estrangera, sempre que no es tracte del títol que va servir per a pertànyer al respectiu grup de titulació, i que no haja estat objecte de valoració per l apartat de Formació. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà, en conseqüència, d 11 punts. C) Mèrits específics: 1) Cursos: es valoraran els cursos de formació impartits per universitats, col legis professionals, i centres públics de formació d empleats públics, en matèries relacionades amb les funcions de caràcter tècnic dels llocs convocats, que van determinar la seua classificació en 2) Grado: el grado personal consolidado por los aspirantes se valorará en la forma siguiente: a) Grado consolidado inferior al del puesto solicitado: 1 punto. b) Grado consolidado igual o superior al del puesto solicitado: 2 puntos. La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A será, en consecuencia, de 11 puntos. B) Formación: 1) Titulación académica: Por cualquier título académico oficial de igual o superior nivel al exigido para el desempeño del puesto de trabajo a proveer, con exclusión del que sea necesario para el acceso al puesto: 1,5 puntos por título, hasta un máximo de 3 puntos. Solo se puntuará el título o títulos de mayor nivel, entendiéndose comprendidas en el mismo aquellas otras titulaciones necesariamente previas para la obtención del nivel superior. En el caso de que el puesto se encuentre adscrito a dos grupos de titulación, se considera como exigida la titulación correspondiente al grupo superior. 2) Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento de duración igual o superior a 15 horas que hayan sido cursados o impartidos por el interesado y que hayan sido convocados u homologados por cualquier centro u organismo oficial de formación de empleados públicos, hasta un máximo de 3 puntos y con arreglo a la siguiente escala: a) De 100 o más horas: 2,00 puntos. b) De 75 o más horas: 1,50 puntos. c) De 50 o más horas: 1,00 puntos. d) De 25 o más horas: 0,50 puntos. e) De 15 o más horas: 0,20 puntos. En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. En el supuesto de cursos impartidos, estos se valorarán por una sola vez, no siendo susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso. 3) Valenciano: El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 3 puntos previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià con arreglo a la siguiente escala: a) Conocimiento oral: 0,75 puntos. b) Grado elemental: 1 punto. c) Grado medio: 2 puntos. d) Grado superior: 3 puntos. La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido, siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debidamente establecido en la clasificación, valorándose exclusivamente en este último caso la posesión de mayor nivel del requerido, a razón de un punto por cada nivel que exceda del exigido en la clasificación. 4) Idiomas comunitarios: Hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,40 puntos por curso o su equivalencia si se trata de ciclos de escuela oficial de idiomas, así como 0,40 puntos por cada 12 créditos de idioma comunitario, correspondientes a título oficial expedido por la universidad de licenciatura en las distintas filologías, o de maestro: especialidad de lengua extranjera, siempre que no se trate del título que sirvió para pertenecer al respectivo grupo de titulación, y que no haya sido objeto de valoración por el apartado de Formación. La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B será, en consecuencia, de 11 puntos. C) Méritos específicos: 1) Cursos: se valorarán los cursos de formación impartidos por universidades, colegios profesionales, y centros públicos de formación de empleados públicos, en materias relacionadas con las funciones de carácter técnico de los puestos convocados, que determinaron su cla-

12 el sector d administració especial, segons estableix l article 16, punt 3, de la Llei de la Funció Pública Valenciana, d acord amb l escala següent: De 100 o més hores: 2,00 punts De 75 o més hores: 1,50 punts De 50 o més hores: 0,75 punts De 15 o més hores: 0,50 punts En cap cas no es puntuaran en el present apartat els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els de diferents instituts de les universitats, quan formen part del pla d estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s ocupen. La puntuació màxima possible a obtindre en aquest apartat serà de 3 punts. 2) Experiència: l experiència com a funcionari de carrera en l exercici de llocs de treball del mateix grup, naturalesa i sector, amb funcions iguals o semblants, o amb nivells de responsabilitat iguals o superiors al del lloc què es concursa, es valorarà a raó de 0,20 punts per mes complet, fins a un màxim de 3 punts. Només als efectes del que disposa aquest apartat, s entendrà que el personal participant i tots els llocs de treball la naturalesa dels quals haja estat modificada en virtut dels processos legals d adaptació, han tingut sempre la naturalesa jurídica que tinguen en l actualitat. La puntuació màxima possible en el present apartat C) serà, en conseqüència de 6 punts. D) Entrevista: L entrevista tindrà caràcter preceptiu i la no-presència del participant en la mateixa suposarà la seua exclusió. Versarà sobre el contingut d una memòria elaborada, d acord amb allò que s ha indicat en l article 6.d de l Orde de 20 de gener de 2000, per la qual s aproven els barems generals d aplicació als concursos de mèrits; l extensió màxima de la qual no podrà excedir de 15 folis. Les funcions assignades als llocs de treball, d acord amb la seua classificació, s inclouen en la base tercera d aquesta resolució. La puntuació màxima per aquest apartat serà de 3 punts. 2n. La puntuació màxima possible, a obtindre per tots els apartats, serà de 31 punts. 3º. En cas d empat, s adjudicarà el lloc al concursant que haja obtingut major puntuació en l apartat de formació; si l esmentada puntuació és també igual, es considerarà l obtinguda per antiguitat i grau, i, finalment, els mèrits específics. Si persisteix l empat, s adjudicarà per sorteig. Cinquena. Puntuació mínima Per a obtindre l adjudicació del lloc caldrà aconseguir un mínim de 6 punts. Sisena. Valoració de mèrits Únicament es tindran en compte els mèrits al legats, obtinguts i acreditats abans de finalitzar el termini de presentació de sol licituds per a participar en aquest concurs. Els mèrits seran valorats per una comissió de valoració, la composició de la qual s indica en l apartat segon de la present resolució. Setena. Adjudicació de destinacions L adjudicació de destinació es farà segons l orde de la puntuació que s haguera obtingut per aplicació del barem assenyalat en la base quarta. La comissió de valoració, immediatament abans de redactar la proposta de resolució, posarà de manifest a les persones interessades les puntuacions assignades en les distintes fases de valoració del concurs, mitjançant la seua publicació al tauler d anuncis dels serveis centrals de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, carrer Miquelet, número 5, de València, i als taulers d anuncis de les direccions territorials de l esmentada conselleria a Alacant (rambla Méndez Núñez, núm. 41, Torre Generalitat) i a Castelló (carrer Major, núm. 78). En l anunci corresponent es concedirà un termini de 10 dies sificación en el sector de administración especial, según establece el artículo 16, punto 3, de la Ley de la Función Pública Valenciana, con arreglo a la siguiente escala: De 100 o más horas: 2,00 puntos De 75 o más horas: 1,50 puntos De 50 o más horas: 0,75 puntos De 15 o más horas: 0,50 puntos En ningún caso se puntuarán en el presente apartado los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. La puntuación máxima posible a obtener en este apartado será de 3 puntos. 2) Experiencia: la experiencia como funcionario de carrera en el desempeño de puestos de trabajo del mismo grupo, naturaleza y sector, con funciones iguales o similares, o con niveles de responsabilidad iguales o superiores al del puesto al que se concursa, se valorará a razón de 0,20 puntos por mes completo hasta un máximo de 3 puntos. A los exclusivos efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá que el personal participante y todos los puestos de trabajo cuya naturaleza se haya visto modificada en virtud de los procesos legales de adaptación, han tenido siempre la naturaleza jurídica que tengan en la actualidad. La puntuación máxima posible en el presente apartado C) será, en consecuencia de 6 puntos. D) Entrevista: la entrevista tendrá carácter preceptivo y la no presencia del participante en la misma supondrá su exclusión. Versará sobre el contenido de una memoria elaborada de acuerdo con lo indicado en el artículo 6.d de la Orden de 20 de enero de 2000 por la que se aprueban los baremos generales de aplicación a los concursos de méritos y cuya extensión máxima no podrá exceder de 15 folios. Las funciones asignadas a los puestos de trabajo, de acuerdo con su clasificación, se recogen en la base tercera de esta resolución. La puntuación máxima por este apartado será de 3 puntos. 2º. La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados será de 31 puntos. 3º. En caso de empate se adjudicará el puesto al concursante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de formación; si dicha puntuación fuera también igual, se considerará la obtenida por antigüedad y grado; y por último los méritos específicos. De persistir el empate, se adjudicará por sorteo. Quinta. Puntuación mínima Para obtener la adjudicación del puesto es necesario alcanzar un mínimo de 6 puntos. Sexta. Valoración de méritos Únicamente se tendrán en cuenta los méritos alegados, obtenidos y acreditados, antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes para participar en este concurso. Los méritos se valorarán por una comisión de valoración, cuya composición se indica en el apartado segundo de la presente resolución. Séptima. Adjudicación de destinos La adjudicación de destino se hará según el orden de la puntuación que se hubiese obtenido por aplicación del baremo señalado en la base cuarta. La comisión de valoración, inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, pondrá de manifiesto a las personas interesadas las puntuaciones asignadas en las distintas fases de valoración del concurso, mediante su publicación en el tablón de anuncios de los servicios centrales de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en la calle Miquelet número 5, de Valencia, y en los tablones de anuncios de las direcciones territoriales de dicha conselleria en Alicante (rambla Méndez Núñez núm. 41, Torre Generalitat) y en Castellón (calle Major núm. 78). En el anuncio correspondiente se concederá un

13 hàbils, comptadors des de l endemà de la seua exposició, perquè les persones interessades puguen al legar i, si fa al cas, justificar el que estimen pertinent davant de la Comissió de Valoració. Així mateix, i als mers efectes informatius, s inserirà en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), opció PROP, Ocupació Pública. Una vegada redactada per la Comissió de Valoració la proposta de resolució, amb les al legacions i justificacions presentades, tant si hagueren estat estimades com desestimades, serà elevada a la Direcció General d Administració Autonòmica per a la seua publicació en el DOCV, la qual servirà de notificació als interessats. Vuitena. Resolució del concurs El present concurs serà resolt per la Direcció General d Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, en un termini no superior a sis mesos, comptadors des de l endemà a aquell en què finalitze el termini de presentació de sollicituds de participació. Novena. Desistiment i renúncia 1) Desistiment: els concursants voluntaris podran desistir de la seua petició dins del termini de presentació d instàncies. Transcorregut el termini indicat no s acceptarà cap desistiment, per la qual cosa les persones participants en el concurs queden vinculades a les seues sol licituds i al resultat del concurs. 2) Renúncia: no produirà cap efecte la renúncia del destinació adjudicada en aquest concurs, llevat que amb anterioritat a la finalització del termini possessori, excloses les pròrrogues que eventualment s acorden, les persones interessades obtingueren una altre destinació per resolució d altra convocatòria concurrent, tant de concurs com de lliure designació, i en aqueix cas podran optar per una de les seues destinacions adjudicades, per mitjà d un escrit dirigit a la Direcció General d Administració Autonòmica, i s entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les distintes convocatòries. A aquests efectes, s entenen per convocatòries concurrents les que en la data de finalització del termini de presentació d instàncies d alguna d elles, no s haguera publicat la resolució d una altra. Deu. Cessament i presa de possessió En la resolució del concurs s indicarà allò que corresponga, en relació amb el cessament i presa de possessió del lloc de treball, que hagen de formalitzar-se com a conseqüència d aquell. Segon La comissió de valoració del present concurs estarà composta pels membres següents: Titulars President: Juan Antonio Sánchez Martínez, cap de la Divisió Carreteres, Conselleria d Infraestructures i Transport. Vocals: Emili Argente Hernández, cap Àrea Planejament, Normativa i Gestió Urbanística, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Armando Flórez Ariño, cap del Servei Projectes i Construccions Educatives, Conselleria d Educació. María Amparo Benet García, cap de l Oficina Tècnica de Projectes i Obres, Conselleria de Benestar Social. Vicente García Esquerdo, representant de la Direcció General d Administració Autonòmica. Un representant del sindicat CCOO. Un representant del sindicat UGT. Un representant del sindicat IGEVA. Un representant del sindicat CSIF. Un representant del sindicat STAPV-Iv. Vocal secretària: Inmaculada Baena Olcina, cap d Àrea Infraestructures i Manteniment, Agència Valenciana de Salut. plazo de 10 días hábiles, a contar del siguiente al de su exposición, para que las personas interesadas puedan alegar y en su caso justificar lo que estimen pertinente ante la comisión de valoración. Asimismo, y a los meros efectos informativos se insertará en la página web de la Generalitat (www.gva.es), opción PROP, Empleo Público. Una vez redactada por la comisión de valoración la propuesta de resolución, con las alegaciones y justificaciones presentadas, tanto si hubieren sido estimadas como desestimadas, será elevada a la Dirección General de Administración Autonómica para su publicación en el DOCV, sirviendo dicha publicación de notificación a los interesados. Octava. Resolución del concurso El presente concurso será resuelto por la Dirección General de Administración Autonómica de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en un plazo no superior a seis meses, a contar del día siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de solicitudes de participación. Novena. Desistimiento y renuncia 1) Desistimiento: los concursantes voluntarios podrán desistir de su petición dentro del plazo de presentación de instancias. Transcurrido el plazo indicado, no se aceptará ningún desistimiento, por lo que las personas participantes en el concurso quedan vinculadas a sus solicitudes y al resultado del concurso. 2) Renuncia: no surtirá efecto alguno la renuncia del destino adjudicado en este concurso, salvo que con anterioridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas las prórrogas que eventualmente se acuerden, las personas interesadas obtuvieran otro destino por resolución de otra convocatoria concurrente, tanto de concurso como de libre designación, en cuyo caso podrán optar por uno de los destinos adjudicados, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Administración Autonómica, entendiendo que renuncia al resto de puestos adjudicados en las distintas convocatorias. A estos efectos, se entiende por convocatorias concurrentes las que en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias de alguna de ellas, no se hubiera publicado la resolución de otra. Diez. Cese y toma de posesión En la resolución del concurso se indicará lo procedente en relación con el cese y toma de posesión del puesto de trabajo que deban formalizarse como consecuencia de aquél. Segundo La comisión de valoración del presente concurso estará compuesta por los siguientes miembros: Titulares Presidente: Juan Antonio Sánchez Martínez, jefe División Carreteras, Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Vocales: Emilio Argente Hernández, jefe Área Planeamiento, Normativa y Gestión Urbanística, Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Armando Flórez Ariño, jefe Servicio Proyectos y Construcciones Educativas, Conselleria de Educación. María Amparo Benet García, jefa de la Oficina Técnica de Proyectos y Obras, Conselleria de Bienestar Social. Vicente García Esquerdo, representante de la Dirección General de Administración Autonómica. Un representante del sindicato CCOO. Un representante del sindicato UGT. Un representante del sindicato IGEVA. Un representante del sindicato CSIF. Un representante del sindicato STAPV-Iv. Vocal secretaria: Inmaculada Baena Olcina, jefa Área Infraestructuras y Mantenimiento, Agencia Valenciana de Salud.

14 Suplents President: Luis Juaristi Martínez de Sarriá, cap del Servei d Ordenació Territorial, Conselleria de Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Vocals: José María Puig Alcaraz, cap de la Secció d Inspecció i Seguiment d Obres, Agència Valenciana de Salut. Ángel Sustaeta Llombart, cap de l Oficina Pla Carreteres, Conselleria d Infraestructures i Transport. Manuel Giménez Condón, cap del Servei d Infraestructures, Agència Valenciana de Salut. Crhistian Isliker García, representant de la Direcció General d Administració Autonòmica. Un representant del sindicat CCOO. Un representant del sindicat UGT. Un representant del sindicat IGEVA. Un representant del sindicat CSIF. Un representant del sindicat STAPV-Iv. Vocal secretària: Ana M. Sales Martínez, cap del Servei de Gestió Administrativa, SERVEF. La Comissió de Valoració podrà sol licitar de la Direcció General d Administració Autonòmica la designació d experts que, en qualitat d assessors, actuaran amb veu però sense vot. El funcionament de la Comissió de Valoració s ajustarà al que preveu el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal, comprés en l àmbit d aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret núm. 33/1999, de 9 de març, del Consell (DOCV número 3477, de 20 d abril) i al que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col legiats. Tercer La present resolució posa fi a la via administrativa. I d acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com amb els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant de l òrgan que ha dictat aquesta resolució, en el termini d un mes, a comptador des de l endemà al de la seua publicació. Alternativament, si no es recorre en reposició, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, en el termini de dos mesos, comptadors des de l endemà de la publicació de la present resolució. València, 9 de setembre de El director general d Administració Autonòmica: Pedro Javier García Ribot. Suplentes Presidente: Luis Juaristi Martínez de Sarriá, jefe Servicio Ordenación Territorial, Conselleria de Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Vocales: José María Puig Alcaraz, jefe Sección Inspección y Seguimiento de Obras, Agencia Valenciana de Salud. Angel Sustaeta Llombart, jefe Oficina Plan Carreteras, Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Manuel Giménez Condón, jefe Servicio Infraestructuras, Agencia Valenciana de Salud. Crhistian Isliker García, representante de la Dirección General de Administración Autonómica. Un representante del sindicato CCOO. Un representante del sindicato UGT. Un representante del sindicato IGEVA. Un representante del sindicato CSIF. Un representante del sindicato STAPV-Iv. Vocal secretaria: Ana M. Sales Martínez, jefa Servicio Gestión Administrativa, SERVEF. La comisión de valoración podrá solicitar de la Dirección General de Administración Autonómica la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto. El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará a lo previsto en el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto núm. 33/1999, de 9 de marzo, del Consell (DOCV número 3477, de 20 de abril) y a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados. Tercero La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Con arreglo a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, los interesados pueden interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano que ha dictado esta resolución, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de su publicación. Alternativamente, si no se recurre en reposición, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Valencia, en el plazo de dos meses a contar del siguiente al de la publicación de la presente resolución. Valencia, 9 de septiembre de El director general de Administración Autonómica: Pedro Javier García Ribot. ANNEX I Oficines públiques Alacant Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat) Alacant Telèfon: Fax: Telèfon Prop 012 ( per a telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana) ANEXO I Oficinas públicas Alicante Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat) Alicante Teléfono: Fax: Teléfono Prop 012 ( para llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana)

15 Castelló Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Carrer Major, Castelló de la Plana Telèfon: Fax: Telèfon Prop 012 ( per a telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana) València Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Oficina Prop Carrer Miquelet, València Telèfon Prop 012 ( per a telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana) Castellón Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas C/ Major, Castellón de la Plana Teléfono: Fax: Teléfono Prop 012 ( para llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana) Valencia Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Oficina Prop C/ Miquelet Valencia Teléfono Prop 012 ( para llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana) ANNEX II en PDF

16 ANEXO II / ANNEX II CONV. 46/2009 CAPS DE SECCIÓ D ARQUITECTE, ARQUITECTE TÈCNIC I ENGINYER DE CAMINS CONV. 46/2009 JEFATURAS DE SECCIÓN DE ARQUITECTO, ARQUITECTO TÉCNICO E INGENIERO DE CAMINOS AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SECCIÓ SEGUIMENT OBRES F E B 24 E042 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS Grupo B ECONÒMICS ARQUITECTE/A TÈCNIC/A Funciones / - Organitzar i realitzar el seguiment de les obres en els hospitals i centres sanitaris. CONSELLERIA D EDUCACIÓ Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits 2336 CAP SEC. GESTIÓ PROJECTES F E A 24 E042 C AP VALENCIA D.G. DE RÈGIM ECONÒMIC Grupo A Funciones / - Coordinar el seguimiento y cumplimiento de la programación anual de las obras. - Elaborar el inventario del patrimonio edificado de la Conselleria. - Proponer directrices para agilizar y simplificar la gestión de los proyectos de obras. - Reglamentar la Normativa Técnica de aplicación a los Proyectos de Obras. - Revisar y actualizar la Normativa sobre programas de necesidades de los centros docentes. ARQUITECTE/A Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits 2694 CAP SEC. GESTIÓ I SUPERV. PROJECTES IV F E A 24 E046 C VALENCIA D.G. DE RÈGIM ECONÒMIC Grupo A Funciones / - Cualquier otra función que en materia de supervisión o redacción de proyectos de edificación le sea encomendada. - Dirigir la Unidad de supervisión de proyectos. - Impartir y unificar los criterios de supervisión de la Unidad. - Informar sobre directrices para la más eficaz redacción de proyectos. - Supervisar proyectos de obras de nueva planta y/o reforma. ARQUITECTE/A CONSELLERIA D INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits 1341 CAP SECCIÓ ARQUITECTURA (CASTELLÓ) F E A 24 E045 C CASTELLÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D OBRES Grupo A PLANA/CASTELLÓN DE LA PÚBLIQUES PLANA ARQUITECTE/A

17 Funciones / - En matèria d arquitectura i infraestructures urbanes, dur a terme les següents funcions: - Modificats de projectes i projectes complementaris i pròrrogues del termini d execució en les obres. - Supervisió de certificacions d obres i liquidació. - Supervisió de projectes, informes tècnics, actes de replantejament, d inici d obres i de recepció. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits 2347 CAP SEC. ORDENACIÓ LITORAL F E A 24 E046 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS, Grupo A AEROPORTS I COSTES ARQUITECTE/A ENGINYER/A CAMINS Funciones / - Direcció de les obres d edificació i urbanització corresponents, i control de la qualitat. - Redactar els estudis, plans, projectes i altres documents tècnics relatius a l ordenació del litoral i a les actuacions derivades d aquesta ordenació. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits 3138 CAP SEC. CONSTRUCCIÓ VALÈNCIA I F E A 24 E046 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL D OBRES Grupo A PÚBLIQUES ENGINYER/A CAMINS Funciones / - Control i supervisió de la qualitat a les esmentades obres. - Dirigir i controlar les obres de carreteres a la província de València i, si escau, redacció de projectes de carreteres. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits 5997 CAP SECCIÓ ARQUITECTURA (VALÈNCIA) F E A 24 E045 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL D OBRES Grupo A PÚBLIQUES ARQUITECTE/A Funciones / - En matèria d arquitectura i infraestructures urbanes, dur a terme les següents funcions: - Modificats de projectes i projectes complementaris i pròrrogues del termini d execució en les obres. - Supervisió de certificacions d obres i liquidació. - Supervisió de projectes, informes tècnics, actes de replantejament, d inici d obres i de recepció. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. CONTROL DE QUALITAT F E A 24 E046 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL D OBRES Grupo A PÚBLIQUES ENGINYER/A CAMINS Funciones / - Dirigir i supervisar les actuacions de control de qualitat del laboratori de carreteres.

18 Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. PROJECTES II F E A 24 E046 C AP VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL DE Grupo A TRANSPORTS I LOGÍSTICA ENGINYER/A CAMINS Funciones / - Direcció i control de consultoria externa. - Redacció de projectes a l Area de les infraestructures del Transport. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. PORTS ESPORTIUS F E A 24 E046 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS, Grupo A AEROPORTS I COSTES ENGINYER/A CAMINS Funciones / - Redacció de projectes i direcció d obres. - Tramitar i informar els assumptes relatius als ports esportius, coordinant la inspecció d explotació d aquests. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. CONSTRUCCIÓ F E A 24 E046 C CASTELLÓ DE LA SERVEI TERRITORIAL CARRETERES Grupo A PLANA/CASTELLÓN DE LA CASTELLÓ PLANA ENGINYER/A CAMINS Funciones / - Control i supervisió de la qualitat a les esmentades obres. - Dirigir i controlar les obres de carreteres a la província de Castelló i, si escau, redacció de projectes de carreteres. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. ACTUACIONS A LA COSTA F E A 24 E046 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS, Grupo A AEROPORTS I COSTES ENGINYER/A CAMINS Funciones / - Avaluar els informes preceptius a l Administració de l Estat. - Redactar i dirigir projectes i obres. - Supervisar/gestionar la zona de servitud de protecció del domini públic marítimo-terrestre. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ F E A 24 E046 C CASTELLÓ DE LA SERVEI TERRITORIAL CARRETERES Grupo A PLANA/CASTELLÓN DE LA CASTELLÓ PLANA ENGINYER/A CAMINS Funciones / - Conservación, mantenimiento y explotación de la red de carreteras y sus instalaciones. - Dirigir y controlar las obras de carreteras en la provincia de Castellón y en su caso redacción de los proyectos de carreteras. - Gestión y control de las obras y actuaciones, tanto realizadas por contrata, como aquellas ejecutadas por medios propios. - Inspección y establecimiento de medidas de seguridad vial.

19 Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. COORDINACIÓ TÈCNICA F E 24 E046 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL D OBRES Grupo A o B A/B PÚBLIQUES ENGINYER/A CAMINS ENGINYER/A TÈCNIC/A OBRES PÚBLIQUES Funciones / Recolzar tècnicament a la Divisió en la coordinació dels serveis així com realitzar tasques de cooperació i coordinació tècnica amb les distintes administracions públiques en funció de les seues competències. CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP DE SECCIÓ ESTUDIS I NORMATIVA F E 24 E042 C VALENCIA SOTSSECRETARIA Grupo A o B CONSTRUC. A/B ARQUITECTE/A Funciones / ARQUITECTE/A TÈCNIC/A Elaboració de documents de projectes,pressupostos d obres i seguiment de les mateixes en centres propis. Elaboració dels annexes als plecs pels concursos singulars i informació dels mateixos. Elaboració i estudi dels criteris de supervisió per part dels tècnics de l oficina tècnica. Estudi d inciatives sobre obres i projectes,promogudes per la Conselleria. Redacció i adaptació de la normativa propia de la Conselleria,relacionada amb obres i projectes. Seguiment econòmic i constructiu en obres propies de la Conselleria, i de certificacions d obres subvencionades. Seguiment i estudi de la normativa d aplicació en obres de construcció i elaboració dels criteris d aplicació per part de l oficina tècnica. Supervisió de projectes d obres prpies,subvencionades o privades, sotmeses al procediment d autorització. CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADM. PÚBLIQUES Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SECCIÓ PROMOTORS PÚBLICS F E A 24 E045 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL DE COHESIÓ Grupo A TERRITORIAL ARQUITECTE/A Funciones / - Programar, executar, supervisar i rendir compte d activitats i procediments relatius a actuacions protegibles en matèria de sòl i d adquisició directa de sòl. - Programar, executar, supervisar i rendir compte de les activitats i procediment relatius als aspectes tècnics i económics dels convenis desubvenció o préstec amb les corporacions locals. - Programar, executar, supervisar i rendir compte de les actuacions públiques en àrees de rehabilitació, fins i tot supervisió prèvia o informe de projectes d obres.

20 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits 9 CAP SEC. HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL F E A 24 E042 C CASTELLÓ DE LA D.T. MEDI AMBIENT, AIGUA, Grupo A PLANA/CASTELLÓN DE LA URBANISME I PLANA HABITATGE-CASTELLÓ ARQUITECTE/A Funciones / - Asesorar en materia técnica de habilitación y diseño. - Supervisar la tramitación administrativa y coordinar la supervisión técnica de proyectos e inspección técnica de obras de viviendas de protección oficial. - Supervisar y controlar la tramitación de los expedientes de financiación de VPO. - Tramitar expedientes e informes técnicos a juzgados y organismos en materia de VPO. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits 9041 CAP SECCIÓ REHABILITACIÓ F E A 24 E042 C ALACANT/ALICANTE D.T. MEDI AMBIENT, AIGUA, Grupo A URBANISME I ARQUITECTE/A Funciones / Inspeccions i informes tècnics i tramitació dels expedientes de rehabilitació d habitatges i equipaments en qualsevol règim. Realitzar el control i coordinació de les oficines comarcals de rehabilitació. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. HIDROGEOLOGIA F E A 24 E046 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL DE L AIGUA Grupo A ENGINYER/A CAMINS Funciones / ENGINYER/A MINES - Dirigir la redacció de projectes hidràulics especialment en els seusaspectes hidrogeològics. - Elaborar estudis, informes, plans i projectes en matèria d infraestructura hidràulica. - Prestar assistència tècnica en temes hidrogeològics, als tècnics de la Direcció General. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. ANÀLISI TERRITORIAL F E A 24 E045 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL Grupo A D URBANISME ARQUITECTE/A Funciones / ENGINYER/A CAMINS - Avaluar i donar preferència a les solucions i propostes del diagnòstic territorial. - Realitzar l anàlisi dels agents financers i els seus costos. - Realitzar la selecció i supervisar l aplicació de tècniques de planificació territorial. - Supervisar i coordinar l activitat de la Secció i de les assistències externes que se subscriguen. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. DOCUMENTACIÓ I DIVULGACIÓ F E A 24 E045 C VALENCIA DIRECCIÓ GENERAL Grupo A TERRITORIAL D URBANISME ARQUITECTE/A

21 Funciones / ENGINYER/A CAMINS - Dirigir i coordinar el disseny del sistema d informació territorial dels fons documentals, arxius gràfics i cartogràfics. - Dirigir, coordinar i supervisar els processos de difusió externa i interna. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. PLANEJAMENT URBANÍSTIC F E A 24 E045 C ALACANT/ALICANTE D.T. MEDI AMBIENT, AIGUA, Grupo A URBANISME I ARQUITECTE/A ENGINYER/A CAMINS Funciones / SERVEF - Elaborar propostes d acords per a la Comissió Territorial. - Supervisar i realitzar el seguiment i control d informes per a la Comissió Informativa i altres organismes. Puesto Denominación Clasificació Pro Ab Localidad Denominación Centro %Ocup Requisitos Lloc Denominació Classificació Pro Ob Localitat Denominació Centre %Ocup Requisits CAP SEC. PROJECTES F E B 24 E042 C VALENCIA SECRETARIA GENERAL Grupo B Funciones / ARQUITECTE/A TÈCNIC/A - Supervisar/redactar los pliegos de condiciones técnicas y las memorias valoradas y gestionar y documentar la contratación o modificaciónde obras, asi como controlar el cumplimiento de los plazos.

22 Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 17 d agost de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d auxiliar administratiu d institucions sanitàries dependents de l Agència Valenciana de Salut. [2009/10311] Conselleria de Sanidad CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de agosto de 2009, de la dirección general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de auxiliar administrativo de instituciones sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud. [2009/10311] S ha observat una errada en la publicació de la resolució esmentada (DOCV núm. 6102, de ), consistent en l omissió de part de l annex III, que es publica íntegrament tot seguit: Se ha observado un error en la publicación de la citada resolución (DOCV nº 6102, de ), consistente en la omisión de parte del anexo III, que se publica íntegramente a continuación:

23 AUTOBAREM DE PERSONAL NO FACULTATIU. CONCURS DE TRASLLATS AUTOBAREMO DE PERSONAL NO FACULTATIVO. CONCURSO DE TRASLADOS A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI CATEGORIA / CATEGORÍA B AUTOBAREMACIÓ / AUTOBAREMACIÓN 1. Valoració del treball fet en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut o altres Administracions Públiques, fins a un màxim de 42 punts Valoración del trabajo desarrollado en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud u otras Administraciones Públicas, hasta un máximo de 42 puntos Nombre de mesos Nº de meses 1.1. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat: 0,20 punts Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad: 0,20 puntos 1.2. Per cada mes complet de servicis prestats en distinta categoria i/o especialitat: 0,10 punts Por cada mes completo de servicios prestados en distinta categoría y/o especialidad: 0,10 puntos 1.3. Per cada mes complet de servicis prestats de caràcter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional: 0,20 punts Por cada mes completo de servicios prestados de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional: 0,20 puntos Subtotal 1 (fins a 42 punts): Subtotal 1 (hasta 42 puntos): 2. Valoració del grau de Carrera o Desenrotllament Professional, fins a un màxim de 8 punts Valoración del grado de Carrera o Desarrollo Profesional, hasta un máximo de 8 puntos Grau G-1: 2 punts Grado G-1: 2 puntos Grau G-2: 4 punts Grado G-2: 4 puntos Grau G-3: 6 punts Grado G-3: 6 puntos Grau G-4: 8 punts Grado G-4: 8 puntos Subtotal 2 (fins a 8 punts): Subtotal 2 (hasta 8 puntos): Puntuació Puntuación 3. Valoració del temps de pertinença en propietat a la categoria i especialitat en què es concursa, fins a un màxim de 20 punts Valoración del tiempo de pertenencia en propiedad a la categoría y especialidad en la que se concursa, hasta un máximo de 20 puntos (1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DE SANITAT / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE SANIDAD Per cada any complet: 1 punt Por cada año completo: 1 punto CONSELLERIA DE SANITAT CONSELLERIA DE SANIDAD Nombre d'anys Nº de años Puntuació Puntuación 4. Valoració del temps en la mateixa destinació definitiva en el centre i en la categoria i especialitat des de la qual es concursa, fins a un màxim de 10 punts Valoración del tiempo en el mismo destino definitivo en el centro y en la categoría y especialidad desde la que se concursa, hasta un máximo de 10 puntos 4.1. Per cinc anys complets: 5 punts Por cinco años completos: 5 puntos 4.2. Per cada any adicional complet: 1 punt Por cada año adicional completo: 1 punto 5. Valoració de cursos de formació i altres mèrits, fins a un màxim de 15 punts Valoración de cursos de formación y otros méritos, hasta un máximo de 15 puntos 5.1. Cursos relacionats directament amb la categoria a què es concursa, fins a un màxim de 7 punts Cursos relacionados directamente con la categoría a la que se concursa, hasta un máximo de 7 puntos De 100 o més hores de duració: 2,0 punts De 100 o más horas de duración: 2,0 puntos De 75 o més hores de duració: 1,5 punts De 75 o más horas de duración: 1,5 puntos De 50 o més hores de duració: 1,0 punt De 50 o más horas de duración: 1,0 punto De 25 o més hores de duració: 0,5 punts De 25 o más horas de duración: 0,5 puntos De 15 o més hores de duració: 0,2 punts De 15 o más horas de duración: 0,2 puntos De 10 o més hores de duració: 0,1 punts De 10 o más horas de duración: 0,1 puntos Subtotal 3 (fins a 20 punts): Subtotal 3 (hasta 20 puntos): Nombre d'anys Nº de años Subtotal 4 (fins a 10 punts): Subtotal 4 (hasta 10 puntos): Nombre de cursos Nº de cursos Subtotal 5.1 (fins a 7 punts): Subtotal 5.1 (hasta 7 puntos): Puntuació Puntuación Puntuació Puntuación 19/06/09 DIN - A4 CJAAPP - IAC IA E

24 AUTOBAREM DE PERSONAL NO FACULTATIU. CONCURS DE TRASLLATS AUTOBAREMO DE PERSONAL NO FACULTATIVO. CONCURSO DE TRASLADOS B AUTOBAREMACIÓ (CONTINUACIÓ) / AUTOBAREMACIÓN (CONTINUACIÓN) 5.2. Resta de cursos, fins a un màxim de 3 punts Resto de cursos, hasta un máximo de 3 puntos De 100 o més hores de duració: 2,0 punts De 100 o más horas de duración: 2,0 puntos De 75 o més hores de duració: 1,5 punts De 75 o más horas de duración: 1,5 puntos De 50 o més hores de duració: 1,0 punt De 50 o más horas de duración: 1,0 punto De 25 o més hores de duració: 0,5 punts De 25 o más horas de duración: 0,5 puntos De 15 o més hores de duració: 0,2 punts De 15 o más horas de duración: 0,2 puntos De 10 o més hores de duració: 0,1 punts De 10 o más horas de duración: 0,1 puntos Nombre de cursos Nº de cursos Subtotal 5.2 (fins a 3 punts): Subtotal 5.2 (hasta 3 puntos): Puntuació Puntuación 5.3. Per impartir cursos de formació, fins a un màxim d'1 punt Por impartir cursos de formación, hasta un máximo de 1 punto Per cada 10 hores: 0,1 punts Por cada 10 horas: 0,1 puntos Nombre d'hores Nº de horas Puntuació Puntuación 5.4. Professor associat, fins a un màxim de 2 punts Profesor asociado, hasta un máximo de 2 puntos Per cada curs acadèmic complet: 0,5 punts Por cada curso académico completo: 0,5 puntos 5.5. Per formar part de les comissions clíniques de control de qualitat, fins a un màxim d'1 punt Por formar parte de las comisiones clínicas de control de calidad, hasta un máximo de 1 punto Per cada 12 mesos: 0,25 punts Por cada 12 meses: 0,25 puntos Nombre de cursos Nº de cursos Nombre de mesos Nº de meses Puntuació Puntuación Puntuació Puntuación (1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DE SANITAT / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE SANIDAD 5.6. Tutor de residents, beques d'estudi o d'investigació, i per tindre altres mèrits o haver fet activitats rellevants relacionades amb la categoria, no previstes en els apartats anteriors Tutor de residentes, disfrute de becas de estudio y/o investigación, así como por reunir otros méritos o haber realizado actividades relevantes relacionadas con la especialidad, no previstas en los apartados anteriores fins a un màxim d'1 punt hasta un máximo de 1 punto 5.7. Treballs científics i d'investigació, d'acord amb la taula de càlcul següent, fins a un màxim de 4 punts Trabajos científicos y de investigación, de acuerdo con la siguiente tabla de cálculo, hasta un máximo de 4 puntos Per treballs científics i d'investigació, d'acord amb la taula de càlcul següent, fins a un màxim de 6 punts: Nacional Internacional Publicacions x 0,5 = x 1 = Capítols de llibre x 0,7 = x 1,4 = Llibres x 1 = x 2 = Por la realización de trabajos científicos y de investigación, de acuerdo con la siguiente tabla de cálculo, hasta un máximo de 6 puntos: Nacional Internacional Publicaciones x 0,5 = x 1 = Capítulos de libro x 0.7 = x 1.4 = Libros x 1 = x 2 = 6. Coneixements de valencià, fins a un màxim de 5 punts Conocimientos de valenciano, hasta un máximo de 5 puntos Només es valora el certificat de major grau de coneixement Unicamente se valorará el certificado de mayor grado de conocimiento Certificat de coneixements orals: 2 punts Certificado de conocimientos orales: 2 puntos Certificat de grau elemental: 3 punts Certificado de grado elemental: 3 puntos Certificat de grau mitjà: 4 punts Certificado de grado medio: 4 puntos Certificat de grau superior: 5 punts Certificado de grado superior: 5 puntos CONSELLERIA DE SANITAT CONSELLERIA DE SANIDAD Subtotal 5 (fins a 15 punts): Subtotal 5 (hasta 15 puntos): Subtotal 6 (fins a 5 punts): Subtotal 6 (hasta 5 puntos): TOTAL DEL BAREM (fins a 100 punts): TOTAL DEL BAREMO (hasta 100 puntos): Puntuació Puntuación Puntuació Puntuación Puntuació Puntuación 19/06/09 DIN - A4 CJAAPP - IAC IA E

25 Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 17 d agost de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d auxiliar d infermeria d institucions sanitàries dependents de l Agència Valenciana de Salut. [2009/10312] Conselleria de Sanidad CORRECIÓN de errores de la Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas plazas de auxiliar de enfermería de instituciones sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud. [2009/10312] S ha observat una errada en la publicació de la resolució esmentada (DOCV núm. 6102, de ), consistent en l omissió de part de l annex III, que es publica íntegrament tot seguit: Se ha observado un error en la publicación de la citada resolución (DOCV nº 6102, de ), consistente en la omisión de parte del anexo III, que se publica íntegramente a continuación:

26 AUTOBAREM DE PERSONAL NO FACULTATIU. CONCURS DE TRASLLATS AUTOBAREMO DE PERSONAL NO FACULTATIVO. CONCURSO DE TRASLADOS A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI CATEGORIA / CATEGORÍA B AUTOBAREMACIÓ / AUTOBAREMACIÓN 1. Valoració del treball fet en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut o altres Administracions Públiques, fins a un màxim de 42 punts Valoración del trabajo desarrollado en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud u otras Administraciones Públicas, hasta un máximo de 42 puntos Nombre de mesos Nº de meses 1.1. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat: 0,20 punts Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad: 0,20 puntos 1.2. Per cada mes complet de servicis prestats en distinta categoria i/o especialitat: 0,10 punts Por cada mes completo de servicios prestados en distinta categoría y/o especialidad: 0,10 puntos 1.3. Per cada mes complet de servicis prestats de caràcter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional: 0,20 punts Por cada mes completo de servicios prestados de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional: 0,20 puntos Subtotal 1 (fins a 42 punts): Subtotal 1 (hasta 42 puntos): 2. Valoració del grau de Carrera o Desenrotllament Professional, fins a un màxim de 8 punts Valoración del grado de Carrera o Desarrollo Profesional, hasta un máximo de 8 puntos Grau G-1: 2 punts Grado G-1: 2 puntos Grau G-2: 4 punts Grado G-2: 4 puntos Grau G-3: 6 punts Grado G-3: 6 puntos Grau G-4: 8 punts Grado G-4: 8 puntos Subtotal 2 (fins a 8 punts): Subtotal 2 (hasta 8 puntos): Puntuació Puntuación 3. Valoració del temps de pertinença en propietat a la categoria i especialitat en què es concursa, fins a un màxim de 20 punts Valoración del tiempo de pertenencia en propiedad a la categoría y especialidad en la que se concursa, hasta un máximo de 20 puntos (1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DE SANITAT / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE SANIDAD Per cada any complet: 1 punt Por cada año completo: 1 punto CONSELLERIA DE SANITAT CONSELLERIA DE SANIDAD Nombre d'anys Nº de años Puntuació Puntuación 4. Valoració del temps en la mateixa destinació definitiva en el centre i en la categoria i especialitat des de la qual es concursa, fins a un màxim de 10 punts Valoración del tiempo en el mismo destino definitivo en el centro y en la categoría y especialidad desde la que se concursa, hasta un máximo de 10 puntos 4.1. Per cinc anys complets: 5 punts Por cinco años completos: 5 puntos 4.2. Per cada any adicional complet: 1 punt Por cada año adicional completo: 1 punto 5. Valoració de cursos de formació i altres mèrits, fins a un màxim de 15 punts Valoración de cursos de formación y otros méritos, hasta un máximo de 15 puntos 5.1. Cursos relacionats directament amb la categoria a què es concursa, fins a un màxim de 7 punts Cursos relacionados directamente con la categoría a la que se concursa, hasta un máximo de 7 puntos De 100 o més hores de duració: 2,0 punts De 100 o más horas de duración: 2,0 puntos De 75 o més hores de duració: 1,5 punts De 75 o más horas de duración: 1,5 puntos De 50 o més hores de duració: 1,0 punt De 50 o más horas de duración: 1,0 punto De 25 o més hores de duració: 0,5 punts De 25 o más horas de duración: 0,5 puntos De 15 o més hores de duració: 0,2 punts De 15 o más horas de duración: 0,2 puntos De 10 o més hores de duració: 0,1 punts De 10 o más horas de duración: 0,1 puntos Subtotal 3 (fins a 20 punts): Subtotal 3 (hasta 20 puntos): Nombre d'anys Nº de años Subtotal 4 (fins a 10 punts): Subtotal 4 (hasta 10 puntos): Nombre de cursos Nº de cursos Subtotal 5.1 (fins a 7 punts): Subtotal 5.1 (hasta 7 puntos): Puntuació Puntuación Puntuació Puntuación 19/06/09 DIN - A4 CJAAPP - IAC IA E

27 AUTOBAREM DE PERSONAL NO FACULTATIU. CONCURS DE TRASLLATS AUTOBAREMO DE PERSONAL NO FACULTATIVO. CONCURSO DE TRASLADOS B AUTOBAREMACIÓ (CONTINUACIÓ) / AUTOBAREMACIÓN (CONTINUACIÓN) 5.2. Resta de cursos, fins a un màxim de 3 punts Resto de cursos, hasta un máximo de 3 puntos De 100 o més hores de duració: 2,0 punts De 100 o más horas de duración: 2,0 puntos De 75 o més hores de duració: 1,5 punts De 75 o más horas de duración: 1,5 puntos De 50 o més hores de duració: 1,0 punt De 50 o más horas de duración: 1,0 punto De 25 o més hores de duració: 0,5 punts De 25 o más horas de duración: 0,5 puntos De 15 o més hores de duració: 0,2 punts De 15 o más horas de duración: 0,2 puntos De 10 o més hores de duració: 0,1 punts De 10 o más horas de duración: 0,1 puntos Nombre de cursos Nº de cursos Subtotal 5.2 (fins a 3 punts): Subtotal 5.2 (hasta 3 puntos): Puntuació Puntuación 5.3. Per impartir cursos de formació, fins a un màxim d'1 punt Por impartir cursos de formación, hasta un máximo de 1 punto Per cada 10 hores: 0,1 punts Por cada 10 horas: 0,1 puntos Nombre d'hores Nº de horas Puntuació Puntuación 5.4. Professor associat, fins a un màxim de 2 punts Profesor asociado, hasta un máximo de 2 puntos Per cada curs acadèmic complet: 0,5 punts Por cada curso académico completo: 0,5 puntos 5.5. Per formar part de les comissions clíniques de control de qualitat, fins a un màxim d'1 punt Por formar parte de las comisiones clínicas de control de calidad, hasta un máximo de 1 punto Per cada 12 mesos: 0,25 punts Por cada 12 meses: 0,25 puntos Nombre de cursos Nº de cursos Nombre de mesos Nº de meses Puntuació Puntuación Puntuació Puntuación (1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DE SANITAT / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE SANIDAD 5.6. Tutor de residents, beques d'estudi o d'investigació, i per tindre altres mèrits o haver fet activitats rellevants relacionades amb la categoria, no previstes en els apartats anteriors Tutor de residentes, disfrute de becas de estudio y/o investigación, así como por reunir otros méritos o haber realizado actividades relevantes relacionadas con la especialidad, no previstas en los apartados anteriores fins a un màxim d'1 punt hasta un máximo de 1 punto 5.7. Treballs científics i d'investigació, d'acord amb la taula de càlcul següent, fins a un màxim de 4 punts Trabajos científicos y de investigación, de acuerdo con la siguiente tabla de cálculo, hasta un máximo de 4 puntos Per treballs científics i d'investigació, d'acord amb la taula de càlcul següent, fins a un màxim de 6 punts: Nacional Internacional Publicacions x 0,5 = x 1 = Capítols de llibre x 0,7 = x 1,4 = Llibres x 1 = x 2 = Por la realización de trabajos científicos y de investigación, de acuerdo con la siguiente tabla de cálculo, hasta un máximo de 6 puntos: Nacional Internacional Publicaciones x 0,5 = x 1 = Capítulos de libro x 0.7 = x 1.4 = Libros x 1 = x 2 = 6. Coneixements de valencià, fins a un màxim de 5 punts Conocimientos de valenciano, hasta un máximo de 5 puntos Només es valora el certificat de major grau de coneixement Unicamente se valorará el certificado de mayor grado de conocimiento Certificat de coneixements orals: 2 punts Certificado de conocimientos orales: 2 puntos Certificat de grau elemental: 3 punts Certificado de grado elemental: 3 puntos Certificat de grau mitjà: 4 punts Certificado de grado medio: 4 puntos Certificat de grau superior: 5 punts Certificado de grado superior: 5 puntos CONSELLERIA DE SANITAT CONSELLERIA DE SANIDAD Subtotal 5 (fins a 15 punts): Subtotal 5 (hasta 15 puntos): Subtotal 6 (fins a 5 punts): Subtotal 6 (hasta 5 puntos): TOTAL DEL BAREM (fins a 100 punts): TOTAL DEL BAREMO (hasta 100 puntos): Puntuació Puntuación Puntuació Puntuación Puntuació Puntuación 19/06/09 DIN - A4 CJAAPP - IAC IA E

Valencia, 19 de septiembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro.

Valencia, 19 de septiembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 04, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s adjudiquen destinacions en el concurs número /04, per a la provisió

Más detalles

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència DOGV - Núm. 3.724 2000 04 05 5789 DISPOSICIÓ ADDICIONAL La present autorització donarà lloc a la corresponent inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Conformement amb allò

Más detalles

Ajuntament Sant Pere de Ribes

Ajuntament Sant Pere de Ribes EDICTE/ Amb data 20 d octubre de 2016, el Sr. Josep Moya Ibáñez, Alcalde accidental de l Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat el Decret, del contingut següent : DECRET 1042/2016 APROVACIÓ ADMESOS

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

TERCERA PROVA. Segon exercici

TERCERA PROVA. Segon exercici TERCERA PROVA Segon exercici (Consisteix a elaborar un document administratiu o diversos, d acord amb les instruccions del tribunal) (Durada: 1 hora) Concurs oposició lliure per a proveir sis places de

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Es convaliden a tots els efectes amb els certificats oficials expedits per l'òrgan competent de la Universitat de València (el

Más detalles

CHGUV. Para formar parte de las bolsas se deberán reunir y acreditar los siguientes requisitos:

CHGUV. Para formar parte de las bolsas se deberán reunir y acreditar los siguientes requisitos: RESOLUCION de 21 de junio de 2017, del director gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (), por la que se realiza convocatoria extraordinaria para ampliar coyunturalmente la actual

Más detalles

CONVOCATORIA DE PROVISIÓN, MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO, DEL PUESTO NÚM

CONVOCATORIA DE PROVISIÓN, MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO, DEL PUESTO NÚM A N U N C I O CONVOCATORIA DE PROVISIÓN, MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO, DEL PUESTO NÚM. 60442, TÉCNICO DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN SANITARIA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ALICANTE La Dirección General

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal 4 II. Autoridades y personal Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Sanidad 1 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 22 de noviembre de 2016, del Director, por la que se nombra personal

Más detalles

Sección/Secció: PERSONAL

Sección/Secció: PERSONAL BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA COBERTURA CON CARÁCTER INTERINO DE PLAZAS DE TRABAJADOR SOCIAL. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El

Más detalles

Perfil lectura i biblioteca escolar

Perfil lectura i biblioteca escolar ENSENY. PÚBLIC PNÚM. 684 MARÇ 2016 Perfil lectura i biblioteca escolar 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Funcionaris de carrera, en pràctiques i personal interí 1.2 Especialitats

Más detalles

PROCÉS SELECTIU: CONCURS OPOSICIÓ FUNCIONARI/A INTERÍ/ : BORSA DE TREBALL. TÈCNIC SUPERIOR DE L ESCALA ESPECIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1.

PROCÉS SELECTIU: CONCURS OPOSICIÓ FUNCIONARI/A INTERÍ/ : BORSA DE TREBALL. TÈCNIC SUPERIOR DE L ESCALA ESPECIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1. PROCÉS SELECTIU: CONCURS OPOSICIÓ FUNCIONARI/A INTERÍ/ : BORSA DE TREBALL. TÈCNIC SUPERIOR DE L ESCALA ESPECIAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1. (BOP 20 de juny de 2011) ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DEL CONCURS

Más detalles

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents:

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents: 557C17 Resolució relativa a la rectificació de la Resolució de 21 de desembre de 2016 del president de la Comissió Executiva d Ajuts Universitaris, per la qual es fan públics els resultats de l acreditació

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 49 Viernes, 9 de marzo de 2012 Pág. 17661 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN B. AUTORIDADES Y PERSONAL B.2. Oposiciones y Concursos CONSEJERÍA DE SANIDAD GERENCIA REGIONAL

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 99 Miércoles, 27 de mayo de 2015 Pág. 36772 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN B. AUTORIDADES Y PERSONAL B.2. Oposiciones y Concursos CONSEJERÍA DE SANIDAD GERENCIA

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D UNA BORSA DE TREBALL PER OCUPAR LA PLAÇA D AUXILIAR ADMINISTRATIU

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D UNA BORSA DE TREBALL PER OCUPAR LA PLAÇA D AUXILIAR ADMINISTRATIU BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D UNA BORSA DE TREBALL PER OCUPAR LA PLAÇA D AUXILIAR ADMINISTRATIU 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: Definició: La convocatòria té per objecte la selecció

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria. Primera. Participants 1.1. Hauran de participar necessàriament en aquest concurs els funcionaris

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria. Primera. Participants 1.1. Hauran de participar necessàriament en aquest concurs els funcionaris Universitat de València RESOLUCIÓ de de setembre de 2016, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i funcionàries del grup A (subgrups A1 i A2), d administració

Más detalles

Categoría NA Grupo Titulación Auxiliar de Clínica L D Auxiliar de Enfermería o equivalente *

Categoría NA Grupo Titulación Auxiliar de Clínica L D Auxiliar de Enfermería o equivalente * Conselleria de Benestar Social RESOLUCIÓ de 26 de març de 2008, del sotssecretari de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s obri el termini d integració en la borsa d ocupació per a substitucions

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 194 Jueves, 6 de octubre de 2016 Pág. 43589 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN B. AUTORIDADES Y PERSONAL B.2. Oposiciones y Concursos CONSEJERÍA DE SANIDAD RESOLUCIÓN

Más detalles

RESUMEN LEGISLATIVO DE EDUCACIÓN DESDE ENERO 2012 A MARZO 2012 M. Martínez Agudo

RESUMEN LEGISLATIVO DE EDUCACIÓN DESDE ENERO 2012 A MARZO 2012 M. Martínez Agudo RESUMEN LEGISLATIVO DE EDUCACIÓN DESDE ENERO 2012 A MARZO 2012 M. Martínez Agudo Ministerio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 07/02/2012 - Sección II) Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero,

Más detalles

RESUELVE: La relación definitiva de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de internet:

RESUELVE: La relación definitiva de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de internet: 13901 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo convocado por Resolución de 13 de junio de 2011,

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal 3809 II. Autoridades y personal Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Sanidad 483 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 27 de enero de 2014, de la Directora, por la que se nombra

Más detalles

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: BASES Y CONVOCATORIA EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, PUESTOS SOCORRISTA PARA LA PISCINA MUNICIPAL ALMAGRO TEMPORADA 2016 El Ayuntamiento de Almagro, convoca concurso para la contratación

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments MARTA BRUGUERA I MIRONÈS, Secretària de la Comissió Central de Subministraments CERTIFICO Que en la reunió d aquesta Comissió de 26 de juny de 2014, s ha acordat: ANTECEDENTS 1. En sessió de 28 de maig

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Convocatoria concurso oposición 14 PLAZAS AYUDANTES TRIBUTARIOS (TURNO LIBRE) (2 plazas OEP 2015 y 12 plazas OEP 2016)

Convocatoria concurso oposición 14 PLAZAS AYUDANTES TRIBUTARIOS (TURNO LIBRE) (2 plazas OEP 2015 y 12 plazas OEP 2016) INSTANC-AYU15-16 F O T O Convocatoria concurso oposición 14 PLAZAS AYUDANTES TRIBUTARIOS (TURNO LIBRE) (2 plazas OEP 2015 y 12 plazas OEP 2016) APELLIDOS, NOMBRE F.NACIMIENTO NACIONALIDAD DOMICILIO LOCALIDAD

Más detalles

RESUELVO: SERVICIO CANARIO DE LA SALUD DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS

RESUELVO: SERVICIO CANARIO DE LA SALUD DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS SERVICIO CANARIO DE LA SALUD DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL CONCURSO DE TRASLADOS VOLUNTARIO

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

La presente convocatoria tiene por objeto la constitución de una Bolsa de trabajo para atender necesidades temporales respecto a las categorías de:

La presente convocatoria tiene por objeto la constitución de una Bolsa de trabajo para atender necesidades temporales respecto a las categorías de: BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE DE UNA BOLSA DE TRABAJO CUYO OBJETO ES ATENDER LAS NECESIDADES TEMPORALES DE PERSONAL TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL (TRABAJADORES/AS SOCIALES) CON

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 56647 Anual: X Actualizado a: 03/05/2017 Se convoca la segunda edición del concurso START UPV Campus d`alcoi para el 2017 Destinatarios: Emprendedores Información

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

B A S E S D E S E L E C C I Ó N PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALEDO

B A S E S D E S E L E C C I Ó N PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALEDO B A S E S D E S E L E C C I Ó N PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALEDO La Junta de Gobierno Local en sesión Ordinaria celebrada el día 31 de octubre de dos mil dieciséis,

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

ANEXO II BAREMO DE MÉRITOS. 1. Por cada año de servicios prestados como funcionario interino o contratado laboral:

ANEXO II BAREMO DE MÉRITOS. 1. Por cada año de servicios prestados como funcionario interino o contratado laboral: ANEXO II BAREMO DE MÉRITOS I. EXPERIENCIA DOCENTE. Máximo 8 puntos. 1. Por cada año de servicios prestados como funcionario interino o contratado laboral: 1.1. En Centro Públicos: 1, 00 puntos. 1.2. En

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

ANUNCIO ANTECEDENTES II.- NORMATIVA APLICABLE

ANUNCIO ANTECEDENTES II.- NORMATIVA APLICABLE ÁREA DE GOBIERNO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEPORTES DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS LLE/vvh ANUNCIO LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS Y DESIGNACIÓN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 12 VIERNES 17 DE ABRIL DE 2015 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Economía y Hacienda 1 ORDEN de 16 de marzo de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se

Más detalles

BASES REGULADORES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 50 MONITORS DE LLEURE PER AL SALÓ DE LA INFÀNCIA CAMPI QUI JUGUI (LT01/2014)

BASES REGULADORES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 50 MONITORS DE LLEURE PER AL SALÓ DE LA INFÀNCIA CAMPI QUI JUGUI (LT01/2014) ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS BASES REGULADORES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 50 MONITORS DE LLEURE PER AL SALÓ DE LA INFÀNCIA CAMPI QUI JUGUI (LT01/2014) 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És objecte de la present

Más detalles

Para ser admitidos en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los siguientes

Para ser admitidos en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los siguientes BASES DEL CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE MONITORES DE NATACIÓN Y DEPORTIVO/SOCORRISTAS. 1ª.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- El objeto de

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 28 Jueves, 4 de febrero de 2016 Pág. 6 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID CONCEJALÍA DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Departamento de Gestión de Personal Visto

Más detalles

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Llinatges: Nom: Adreça: Mòbil: Telèfon: Localitat: CP: DOI: Adreça electrònica: Data de naixement: EXPÒS:

Más detalles

Convocar concurs per a la provisió de la plaça detallada en l annex IV, d acord amb les bases que es publiquen en l annex I d esta resolució.

Convocar concurs per a la provisió de la plaça detallada en l annex IV, d acord amb les bases que es publiquen en l annex I d esta resolució. Conselleria de Sanitat RESOLUCIÓ de 20 d abril de 2015, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de la direcció del Servici d Oncologia Radioteràpica

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO JÁVEA 3467 BASES FORMACIÓN BOLSA DE TRABAJO CONTRATACIÓN TEMPORAL PROFESORES DE FLAUTA TRAVESERA La Junta de Gobierno Local, en sesión JGL2016/12, extraordinaria

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Folio 1/5 Finalizado el plazo de presentación de la documentación acreditativa, comprobada la misma y estudiadas, en su caso, las alegaciones presentadas, procede aprobar y publicar la lista definitiva

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 227 Jueves, 24 de noviembre de 2016 Pág. 53603 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN B. AUTORIDADES Y PERSONAL B.2. Oposiciones y Concursos CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Más detalles

Juan (núm. puesto 47301), dependiente de la Conselleria de Sanidad, por el procedimiento de libre designación. [2015/3899]

Juan (núm. puesto 47301), dependiente de la Conselleria de Sanidad, por el procedimiento de libre designación. [2015/3899] Conselleria de Sanitat RESOLUCIÓ de 20 d abril de 2015, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual s anuncia convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector mèdic

Más detalles

Molt Il.lustre Ajuntament de Nules

Molt Il.lustre Ajuntament de Nules Anuncio Expediente 1189/2015 Asunto: Lista provisional admitidos/excluídos A N U N C I O Por Resolución de alcaldía de fecha 7/07/2015, se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos

Más detalles

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE LIMPIADORAS

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE LIMPIADORAS BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE LIMPIADORAS Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El objeto de la presente convocatoria es la creación de una Bolsa de Trabajo de Limpiadoras, asimilados

Más detalles

Serveis de Recursos Humans 09/059 AGO/amm

Serveis de Recursos Humans 09/059 AGO/amm Serveis de Recursos Humans 09/059 AGO/amm ANUNCI de convocatòria del procés selectiu de dos llocs de treball laboral d administratiu per a l Organisme Autònom BASE - Gestió d Ingressos, torn promoció interna

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 39 Miércoles 15 de febrero de 2017 Sec. II.B. Pág. 10296 II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 1549 Resolución de 6 de febrero de 2017, de la

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 9948 BASES ESPECÍFICAS CONCURSO-OPOSICIÓN DE 3 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL Y CONSTITUCIÓN BOLSA DE

Más detalles

TALLER DE EMPLEO REHABILITACIÓN ALQUERÍA LO MARABÚ ROJALES

TALLER DE EMPLEO REHABILITACIÓN ALQUERÍA LO MARABÚ ROJALES Bases para la selección de personal directivo, docente y de apoyo del TALLER DE EMPLEO REHABILITACIÓN ALQUERÍA LO MARABÚ ROJALES 2014 BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA TEMPORAL

Más detalles

TAULA D EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D ALACANT (Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010)

TAULA D EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D ALACANT (Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010) TAULA D EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D ALACANT (Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2010) ÍNDEX DE CONTINGUTS Índex 1. Certificats de llengua

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal 3828 II. Autoridades y personal Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Sanidad 487 Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 27 de enero de 2014, de la Directora, por la que se nombra

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Código seguro de Verificación : GEN-973-d6f4-c849-56af-b003-8a2c-dc4-26 Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : http://sede.administracion.gob.es/pagsedefront/servicios/consultacsv.htm

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 14 de mayo Boletín Oficial del Estado RESOLUCIÓN de 13/04/2007 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. Resolución de 13 de abril de 2007, de la Universidad SEK, por la que se publica la modificación

Más detalles

Núm Boletín Oficial de Aragón

Núm Boletín Oficial de Aragón RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2015, de la Gerencia de Sector de Huesca, del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de selección para la provisión, con carácter temporal, de una plaza

Más detalles

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (CT/12/16)

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (CT/12/16) ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA (CT/12/16) Mediante Resolución de 15 de junio de 2016, del director gerente del Consorci Hospital General

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 40 Martes, 28 de febrero de 2017 Pág. 6312 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN B. AUTORIDADES Y PERSONAL B.2. Oposiciones y Concursos CONSEJERÍA DE SANIDAD GERENCIA

Más detalles

Ministerio de Justicia Pagina 1 de 5

Ministerio de Justicia Pagina 1 de 5 Ministerio de Justicia Pagina 1 de 5 CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE INTERINOS DE LOS CUERPOS DE MEDICOS FORENSES, GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓN PROCESAL Y

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CALENDARI - CURS 2015/2016 LLARS D INFANTS 4 al 15 de maig: presentació de sol licituds SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL I ENSENYAMENT OBLIGATORI (de P3 a 4t d ESO) 10-17 de març:

Más detalles

Sección I ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS

Sección I ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS Sección I ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS MONTÁNCHEZ BOP-2016-4263 Bases de la convocatoria para la contratación de 1 plaza para los programas de la modalidad A del Programa de Aprendizaje a lo Largo

Más detalles

SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA Resolución de de febrero de 20, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se oferta destino a los funcionarios

Más detalles

Institut Català de la Salut BASES GENERALS MOBILITAT VOLUNTÀRIA

Institut Català de la Salut BASES GENERALS MOBILITAT VOLUNTÀRIA BASES GENERALS MOBILITAT VOLUNTÀRIA 1 INDEX 1. Normes generals 2. Places convocades i sistema de resultes 3. Requisits de participació 4. Inscripció 5. Termini d inscripció 6. Renuncia i modificacions

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO DE PROFESORADO DEL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE DANZA DE ALCOY

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO DE PROFESORADO DEL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE DANZA DE ALCOY BASES ESPECÍFICAS PARA LA CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO DE PROFESORADO DEL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE DANZA DE ALCOY BASE PRIMERA. Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la creación

Más detalles

Sección I - Administración Local Provincia

Sección I - Administración Local Provincia Sección I - Administración Local Provincia Diputación Provincial de Cáceres ANUNCIO. OPOSICIONES Convocatoria concurso de méritos de puesto de Jefe de Negociado de Asuntos Generales del SEPEI. La Sra.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de places

Más detalles

Apareixerà aquesta pantalla on és obligat obrir la guia de l aplicació i llegir-la per tal de continuar el procediment d inscripció.

Apareixerà aquesta pantalla on és obligat obrir la guia de l aplicació i llegir-la per tal de continuar el procediment d inscripció. GUIA DE L APLICACIÓ DE CONCURSOS PELS CANDIDATS Entrar al següent enllaç i registrar-se: http://aserv.udg.edu/contractaciopdi Apareixerà aquesta pantalla on és obligat obrir la guia de l aplicació i llegir-la

Más detalles

b) Oposiciones y concursos

b) Oposiciones y concursos b) Oposiciones y concursos DEPARTAMENTO DE SANIDAD RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2017, del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación,

Más detalles

OPOSICIONES 2010 SECUNDARIA

OPOSICIONES 2010 SECUNDARIA OPOSICIONES 2010 SECUNDARIA II. Formación académica y permanente (Hasta un máximo de cuatro puntos). 2.1. Expediente académico en el título alegado. (Hasta un máximo de 1,5000 puntos). Por este apartado

Más detalles

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen borses

Más detalles

Los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

Los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: BASES QUE HAN DE REGIR LA BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARA LA CONTRATACIÓN DE MONITORES PARA LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL PRIMERA: OBJECTO El objecte de las presentes bases es, con

Más detalles

ANEXO I. Méritos Puntos Documentos Justificativos. No se podrá alcanzar más de 10 puntos por la valoración de los méritos

ANEXO I. Méritos Puntos Documentos Justificativos. No se podrá alcanzar más de 10 puntos por la valoración de los méritos ANEXO I BAREMO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA DESEMPEÑAR PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERNIDAD EN CENTROS Y PROGRAMAS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR CURSO 2015/2016 Méritos Puntos Documentos

Más detalles

BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN

BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN 1 OBJETO El objetivo de la presente convocatoria es la selección de dos personas cuyas funciones serán las de salvamento,

Más detalles

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLERES DE EMPLEO

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLERES DE EMPLEO TALLER DE EMPLEO XIXONA 2015 Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLERES DE EMPLEO 2015 AYUNTAMIENTO DE XIXONA AVDA. CONSTITUCIÓN 6, 03100 XIXONA (ALICANTE)

Más detalles

NÚMERO 86 Viernes, 6 de mayo de 2011

NÚMERO 86 Viernes, 6 de mayo de 2011 11336 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se dispone la publicación de la relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas,

Más detalles

de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. por el procedimiento de libre designación. [2016/7931]

de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. por el procedimiento de libre designación. [2016/7931] Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió

Más detalles

Podrán participar en la presente convocatoria, los empleados públicos que reúnan los siguientes requisitos:

Podrán participar en la presente convocatoria, los empleados públicos que reúnan los siguientes requisitos: BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE DOS DOTACIONES DEL PUESTO DE TRABAJO DEL CÓDIGO DE LA RPT Nº 287, DENOMINADO COORDINADOR DE CENTROS MUNICIPALES DEPORTIVOS 1. Normas Generales Estas Bases se regirán

Más detalles

Universitat Miguel Hernández d Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

Universitat Miguel Hernández d Elx Universidad Miguel Hernández de Elche Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

-3 El termini de presentació de sol licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017.

-3 El termini de presentació de sol licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017. 1/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió,

Más detalles

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ d 11 de novembre de 2015, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs per a la provisió de diverses direccions

Más detalles

D'acord amb la disposició addicional esmentada, Ordeno: Article únic

D'acord amb la disposició addicional esmentada, Ordeno: Article únic Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny (DOGC 4168, de 6 de juliol), sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística El

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo)

MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) EXPEDIENTE DE PERSONAL: Nº 10/2016 Asunto: Listas definitivas paraa la constitución de una bolsa de trabajo por concurso, de profesores/as de danza en la Escuela Municipal de Música y Danza Maestro Gómez

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANÁLISIS CLÍNICOS-BIOQUÍMICA CLÍNICA (Convocatoria BS/08/16)

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANÁLISIS CLÍNICOS-BIOQUÍMICA CLÍNICA (Convocatoria BS/08/16) ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANÁLISIS CLÍNICOS-BIOQUÍMICA CLÍNICA (Convocatoria BS/08/16) El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) precisa contratar

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

REFERÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA:... REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA:... DATA DE LA CONVOCATÒRIA BOUA FECHA DE LA CONVOCATORIA BOUA...

REFERÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA:... REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA:... DATA DE LA CONVOCATÒRIA BOUA FECHA DE LA CONVOCATORIA BOUA... 1 MODEL DE CURRÍCULUM DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS EN ELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ MODELO DE CURRÍCULUM DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Más detalles