Investigació Operativa. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Empresa i Tecnologia OB 2 2


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Investigació Operativa. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Empresa i Tecnologia OB 2 2"

Transcripción

1 2017/2018 Investigació Operativa Codi: Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre Empresa i Tecnologia OB 2 2 Professor de contacte Nom: Gloria Estapé Dubreuil Correu electrònic: Equip docent Utilització d'idiomes a l'assignatura Llengua vehicular majoritària: català (cat) Grup íntegre en anglès: No Grup íntegre en català: Sí Grup íntegre en espanyol: No Daniel Blabia Girau Sergio Espluga Campabadal Prerequisits Per a una bona comprensió de l'assignatura, seria convenient tenir coneixements bàsics de tècniques quantitatives i matemàtiques equivalents a l'assignatura de Matemàtiques II del primer curs del Grau. Un coneixement bàsic de tècniques i mètodes algorísmics és igualment convenient. Per últim, l'anàlisi de les situacions en què es centra l'assignatura necessita dels elements bàsics sobre empreses i organitzacions que s'ofereixen a Economia de l'empresa. Objectius L'assignatura d'investigació Operativa (IO) forma part, conjuntament amb la d'introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'algorismes, d'una matèria del Grau d'empresa i Tecnologia que s'ha anomenat Mètodes Quantitatius de Gestió. Els objectius bàsics de l'assignatura són els següents: Presentar les bases de l'enfocament metodològic desenvolupat per la IO i adreçat a l'ajut a la presa de decisions en situacions problemàtiques i projectes de diferents àmbits de l'activitat empresarial - incloent l'economia social i pública - que permetin l'ús de tècniques quantitatives. Desenvolupar les eines i tècniques principals de resolució de problemes d'optimització, exposant-ne els resultats teòrics i algorismes de càlcul de solucions. Aplicar les diferents eines treballades a projectes i problemes reals de l'entorn organitzatiu i empresarial, fent també ús d'eines informàtiques tant genèriques com específiques. En acabar el curs, els estudiants hauran de ser capaços de modelitzar situacions de l'entorn de les empreses i les organitzacions en les que la Investigació Operativa i els mètodes d'optimització puguin ser d'utilitat. En particular, han de poder seleccionar els elements que es considerin significatius per incloure en el model, triar quin és el tipus de model més adient i resoldre'l emprant programari informàtic, i a continuació interpretar els resultats obtinguts, incloent l'anàlisi de la sensibilitat de la solució trobada. Així mateix, hauran de poder 1

2 presentar de forma convenient les recomanacions que es desprenguin de l'anàlisi quantitativa realitzada, tant en l'àmbit de professionals de la IO com de la gestió empresarial. A més, podran valorar críticament la utilització de models de la IO en les situacions estudiades, tenint en compte la complexitat i incertesa de la presa de decisions en el món d'avui en dia. Competències Aplicar els models analítics bàsics de l'optimització i la investigació operativa a la resolució de problemes complexos, principalment en els àmbits tàctics i operacionals de l'organització a partir del coneixement de tècniques de modelització. Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, preferentment l'anglès. Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball. Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències. Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització. Trobar solucions algorítmiques i utilitzar les eines de programació adequades per implementar-les en l'entorn d'una organització. Resultats d'aprenentatge Aplicar els models analítics bàsics de l'optimització i la investigació operativa a la resolució de problemes complexos, principalment en els àmbits tàctics i operacionals de l'organització a partir del coneixement de tècniques de modelització. Comunicar-se a nivell tècnic oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, preferentment l'anglès. Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball. Descriure el funcionament dels algoritmes més comuns de grafs i de programació matemàtica, i saber utilitzar-los per a problemes concrets. Fer presentacions orals adaptades a diferents audiències. Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris. Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre decisions. Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i l'organització. Continguts L'assignatura es desenvoluparà a partir de cinc temes, un d'ells transversal a tota la durada del curs (tema 0), i la resta que s'aniran introduint de forma més lineal. Són els següents: Tema 0. El procés metodològic de la Investigació Operativa Es tractarà del paper dels models en la presa de decisions i del paper de la IO en l'ajut a la presa de decisions en l'entorn de les organitzacions. Així mateix es revisaran les grans línies del procés metodològic que s'utilitza en la IO, incloent l'anàlisi conceptual d'un projecte o situació problemàtica, les diferents eines de disseny de models formals, i el procés de definició, validació i planificació de la implementació de la solució recomanada. La preparació i presentació de projectes i resultats, tant en forma oral com escrita, forma també una part important d'aquest procés. Tema 1. El tractament de les restriccions a la presa de decisions: programació lineal El tema pretén motivar l'anàlisi en profunditat del model de programació matemàtica que segurament és el més popular i més àmpliament utilitzat en la presa de decisions: la programació lineal. S'estudiaran les 2

3 característiques bàsiques tant dels problemes com de les seves solucions, anant de la resolució gràfica a la computacional (mètode del simplex) i a l'ús de programari genèric. L'anàlisi de la sensibilitat de la solució òptima ocuparà un lloc important en aquest tema, en el que també es revisaran diverses aplicacions estàndard de la programació lineal en l'entorn de les organitzacions. Tema 2. Entre la complexitat de la resolució i la precisió del resultat: programació sencera S'introdueix la necessitat de l'ús de models de programació sencera i binària, així com la dificultat que presenta en general la seva resolució. Per a fer-ho es presenten, discuteixen i treballen els mètodes de separació i avaluació ( branch & bound). Tema 3. La captura de trets significatius no lineals: programació diferenciable restringida S'analitzen situacions econòmiques relativament senzilles on es requereix l'ús d'un model no lineal, i es presenten tant les condicions teòriques que han de complir les solucions d'un d'aquests models (a partir de la funció lagrangiana generalitzada i les condicions de Karush-Kuhn-Tucker) com els mètodes numèrics bàsics per a intentar determinar-les de manera algorísmica. Tema 4. Les xarxes: un entorn diferent de modelització de la presa de decisions Aquest darrer tema presenta alguns dels principals problemes clàssics que es poden modelitzar a través de l'ús de xarxes, així com els algorismes més importants dissenyats per a resoldre'ls. Metodologia La metodologia docent de l'assignatura es centra principalment en l'aprenentatge basat en problemes, motivant l'estudiant a partir de la presentació i anàlisi de diferents projectes o problemes connectats amb la realitat de la gestió empresarial. En particular, es faran servir diversos meta-models clàssics de què s'ha nodrit la IO per al seu desenvolupament formal (problema de la dieta, de transport, del viatjant de comerç, etc.). Aquest enfocament requereix d'una implicació especial dels estudiants en el desenvolupament de les sessions presencials ( activitat dirigida) del curs, ja que són les seves iniciatives les que impulsen el desenvolupament de l'assignatura. És també per això que l'ordre dels temes del programa, i en particular el tema 0, no es seguirà de forma estricta, ja que el camí triat per a l'aprenentatge dependrà, en part, de les iniciatives dels propis estudiants. En el curs es farà ús de programari informàtic específic, Microsoft Excel Solver. L'objectiu és doble: servir d'eina d'ajut en la comprensió de les diferents tècniques matemàtiques de resolució de models formals; i permetre l'anàlisi de projectes i situacions conceptualment i numèricament més complexes, sense que calgui preocupar-se per les dificultats d'una resolució manual, i posant de relleu en canvi tant la modelització com la interpretació de tota la informació proporcionada pel programari. Es recomana per tant de forma explícita als estudiants que portin els seus ordinadors portàtils a l'aula de classe quan s'utilitzi una instal lació estàndard d'aula per a impartir-la, tant si es tracta de sessions teòriques com de pràctiques d'aula. Es preveuen també la realització de pràctiques de laboratori. En algunes s'hi treballarà específicament amb programaris d'optimització més "professionals", permetent així veure les possibilitats de resolució de models de mida més gran. Durant el curs es fomentarà el treball en equip i l'intercanvi col laboratiu d'informació i d'eines per a la modelització i resolució de problemes. No obstant, el procés final d'aprenentatge ha de ser individual, posat de relleu per l'activitat autònoma de cada estudiant, que haurà de complementar i enriquir el treball iniciat a les sessions dirigides del curs. L'activitat supervisada, al voltant de tutories reglades i consultes esporàdiques efectuades durant el curs, és igualment una eina imprescindible en l'adquisició dels coneixements que proporciona l'assignatura. 3

4 Activitats formatives Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge Tipus: Dirigides A. Classes teoria , 2, 3, 4, 7 B. Pràctiques d'aula 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 C. Pràctiques de laboratori 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7 D. Presentacions orals 5 0,2 3, 5, 7 Tipus: Supervisades E. Tutories 15 0,6 2, 3, 7 Tipus: Autònomes F. Lectura i estudi del material de curs i dels problemes presentats 35 1,4 1, 4, 7 G. Preparació i resolució de casos pràctics 24 0,96 1, 4, 7, 8 H. Preparació i redacció d'informes orals i escrits 20 0,8 3, 5, 6, 7 Avaluació L'avaluació de l'assignatura es farà de forma progressiva i continuada durant tot el semestre. El sistema d'avaluació es basa en les següents evidències d'aprenentatge: Aportacions individuals i en petit grup efectuades a les sessions presencials del curs, incentivant així la participació activa dels estudiants en el seu propi procés d'aprenentatge. La presentació d'informes, per escrit i oralment, relatius a determinats problemes o projectes treballats durant el curs, amb l'objectiu de seguir l'evolució de cada estudiant en la comprensió i ús de les eines treballades a l'assignatura, i de potenciar al mateix temps l'adquisició de competències transversals. Es demanaran tant informes tècnics sobre el model formulat i la seva solució com d'altres dirigits a l'organització que ha plantejat la situació estudiada. Resolució de problemes i/o proves escrites de petit format que permetin estructurar el cos de resultats teòrics de l'assignatura, així com reforçar la comprensió de les metodologies i tècniques algorísmiques bàsiques que s'hi treballen. Una prova final, en les darreres setmanes del semestre, per afavorir la consolidació del conjunt del material treballat durant el curs. Criteris d'avaluació La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà partirde la suma ponderada de les valoracions de les diferents evidències, tenint en compte que cada una de les quatre components citades té un pes específic diferent: N = 7% (aportacions) + 40% (informes) + 18% (elements metodologia) + 35% (prova final) Serà condició necessària per a poder efectuar aquesta suma ponderada que cadascuna de les components tingui una puntuació positiva, i que la qualificació obtinguda a l'examen final sigui igual o superior a 4,5. Si no es donen aquestes condicions, la qualificació final s'obtindrà de la mitjana de les qualificacions individuals (prova final; elements de metodologia) obtingudes per l'estudiant durant el curs. Re-avaluació 4

5 Per aquells estudiants que no hagin superat l'assignatura aplicant els criteris d'avaluació anteriors, però que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 4 hi haurà una re-avaluació. Consistirà en la realització, en la data prevista per la Facultat i programada en la darrera setmana del semestre, d'un examen representatiu de les situacions treballades durant el curs. L'estudiant que s'hi presenti podrà obtenir com a màxim la qualificació final de 5 si supera adequadament l'examen que se li plantejarà. No avaluable Es considera que un estudiant que realitzi almenys una de les components de l'avaluació continuada ja no pot ser considerat NO AVALUABLE. Publicació i revisió de qualificacions Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. Així mateix, s'informarà del procediment, lloc,data i hora previstos per a la revisió i consulta de la dita qualificació, d'acord amb la normativa de la Universitat. Activitats d'avaluació Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge 1. Aportacions a les sessions presencials del curs 7% 0 0 2, 3, 7 2. Presentació d'informes (orals/escrits) 40% 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8 3. Resolució de problemes i/o de proves escrites de petit format 18% 3 0,12 2, 4, 7, 8 4. Prova final 35% 3 0,12 1, 4, 6, 7 Bibliografia Daellenbach, Hans G. (1995). Systems and Decision Making. A Management Science Approach. Wiley. Gordon, G. - Pressman, I. - Cohen, S. (1990). Quantitative Decision Making for Buisness (3rd. ed.). Prentice-Hall. Liberatore, Mattew J. - Nydick, Robert L. (2003). Decision Technology. Modelling, Software and Applications. Wiley. Taylor, Bernard W. (2009). Introduction to Management Science (10th ed.). Prentice-Hall. Winston, Wayne W. (2003). Operations Research. Applications and Algorithms (4th. ed.). Duxbury Press. Al web de l'assignatura al Campus Virtual de la Universitat s'hi afegirà material complementari si es considera adient. Així mateix, aquest espai serà el referent de l'assignatura per a la publicació de material de treball durant el curs. 5

Tecnologia i Empresa I

Tecnologia i Empresa I Tecnologia i Empresa I 2014/2015 Codi: 102162 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501232 Empresa i Tecnologia OB 3 1 Professor de contacte Nom: Xavier Verge Mestre Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

LD - Lideratge i Direcció

LD - Lideratge i Direcció Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 732 - OE - Departament d'organització d'empreses GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Relacions Laborals FB 1 2

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Relacions Laborals FB 1 2 2017/2018 Psicologia Codi: 103501 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500258 Relacions Laborals FB 1 2 Professor de contacte Nom: Jesus Rojas Arredondo Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

MATFIN - Matemàtiques Financeres

MATFIN - Matemàtiques Financeres Unitat responsable: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Unitat que imparteix: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Curs: Titulació: 2014 GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Pla 2009).

Más detalles

AALI - Anàlisi d'aliments

AALI - Anàlisi d'aliments Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 390 - ESAB - Escola Superior d'agricultura de Barcelona 745 - EAB - Departament d'enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Más detalles

Dret d'empresa

Dret d'empresa Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 732 - OE - Departament d'organització

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Química Quàntica 2016/2017 Codi: 102503 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502444 Química OB 2 1 Professor de contacte Nom: Miquel Moreno Ferrer Correu electrònic: [email protected] Equip docent

Más detalles

Tractament Precís de Dades Gnss

Tractament Precís de Dades Gnss Unitat responsable: 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'enginyeria Civil i Ambiental Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Informe Pericial

Informe Pericial Unitat responsable: 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'enginyeria Civil i Ambiental Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Empresa i Tecnologia OT 4 0

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Empresa i Tecnologia OT 4 0 Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació Codi: 102160 Crèdits: 6 2017/2018 Titulació Tipus Curs Semestre 2501232 Empresa i Tecnologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Xavier Verge Mestre

Más detalles

Termodinàmica Química

Termodinàmica Química Termodinàmica Química 2016/2017 Codi: 102502 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502444 Química OB 2 2 Professor de contacte Nom: Gonzalo Guirado López Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guia docent

Universitat de les Illes Balears Guia docent 9, 2S, GMAT A Identificació de l'assignatura Assignatura Crèdits Període d'impartició d'impartició 20335 - Teoria de Jocs 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).

Más detalles

280 - FNB - Facultat de Nàutica de Barcelona ESAII - Departament d'enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

280 - FNB - Facultat de Nàutica de Barcelona ESAII - Departament d'enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 280 - FNB - Facultat de Nàutica de Barcelona 707 - ESAII - Departament d'enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

Más detalles

Gestió de Recursos Humans

Gestió de Recursos Humans Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona 732 - OE - Departament d'organització d'empreses MÀSTER

Más detalles

DP - Dispositius Programables

DP - Dispositius Programables Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 710 - EEL - Departament d'enginyeria

Más detalles

Comptabilitat Pública

Comptabilitat Pública Comptabilitat Pública 2014/2015 Codi: 102101 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501231 Comptabilitat i Finances OT 0 0 Professor de contacte Nom: Carme Casablancas Segura Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

HD - Habilitats Directives

HD - Habilitats Directives Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 732 - OE - Departament d'organització d'empreses GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

Más detalles

CDLEAT - Càlcul i Disseny de Línies Elèctriques d'alta Tensió

CDLEAT - Càlcul i Disseny de Línies Elèctriques d'alta Tensió Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 709 - EE - Departament d'enginyeria

Más detalles

DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia. CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO

DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia. CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO p TECNO_v : doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA Pàgina 1 de 5 Aquest document pot quedar obsolet

Más detalles

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles

Codi: Crèdits: 3. Titulació Tipus Curs Semestre

Codi: Crèdits: 3. Titulació Tipus Curs Semestre Bioinformàtica 2016/2017 Codi: 102890 Crèdits: 3 Titulació Tipus Curs Semestre 2502442 Medicina OT 2 2 2502442 Medicina OT 3 0 2502442 Medicina OT 4 0 2502442 Medicina OT 5 0 2502442 Medicina OT 6 0 Professor

Más detalles

SMA - Selecció de Materials

SMA - Selecció de Materials Unitat responsable: 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Manresa Unitat que imparteix: 750 - EMIT - Departament d'enginyeria Minera, Industrial i TIC Curs: Titulació: 2017 GRAU EN

Más detalles

ATMB - Avaluació de Tecnologies Mèdiques. Aspectes Tècnics, Ètics i Socials

ATMB - Avaluació de Tecnologies Mèdiques. Aspectes Tècnics, Ètics i Socials Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 820 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Bases de Dades per a Sig

Bases de Dades per a Sig Unitat responsable: 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'enginyeria Civil i Ambiental Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres Informació complementària Documents per a l organització i la gestió dels centres 2014-2015 Setembre 2014 Desenvolupament del currículum: Competències bàsiques L ordenació curricular de l etapa de l educació

Más detalles

Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'adolescència 2014/2015. Titulació Tipus Curs Semestre

Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'adolescència 2014/2015. Titulació Tipus Curs Semestre Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'adolescència 2014/2015 Codi: 102537 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502443 Psicologia OT 4 2 Professor de contacte Nom: Gemma Rubio Muriel

Más detalles

M7 Venda tècnica. La nota final del mòdul professional (MP) s obtindrà a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats formatives (UF).

M7 Venda tècnica. La nota final del mòdul professional (MP) s obtindrà a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats formatives (UF). M7 Venda tècnica AVALUACIÓ ORDINÀRIA Nota final de curs (ordinària) La nota final del mòdul professional (MP) s obtindrà a partir de les notes obtingudes en les diferents unitats formatives (UF). Els percentatges

Más detalles

Epidemiologia i Estadística

Epidemiologia i Estadística Epidemiologia i Estadística 2016/2017 Codi: 102643 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502445 Veterinària OB 2 1 Professor de contacte Nom: Alberto Oscar Allepuz Palau Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

VPC - Visió per Computador

VPC - Visió per Computador Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 739 - TSC - Departament de

Más detalles

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 737 - RMEE - Departament de Resistència de

Más detalles

205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa MAT - Departament de Matemàtiques

205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa MAT - Departament de Matemàtiques Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 749 - MAT - Departament de

Más detalles

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social Serveis socioculturals i a la comunitat Metodologia de la intervenció social CFGS.ISO.M02/0.14 CFGS - Integració social Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 2016/2017 Codi: 103393 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501792 Estudis de Català i de Clàssiques OT 3 0 2501792 Estudis de Català i de Clàssiques

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques 2 Anual

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques 2 Anual FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 34156 Nom Anàlisi matemàtica II Cicle Grau Crèdits ECTS 12.0 Curs acadèmic 2016-2017 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1107 - Grau de

Más detalles

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Específiques.

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Específiques. 8, 1S, GEAM Identificació de l'assignatura Assignatura 22455 - Mecanització Agrària Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150 hores). 8, 1S, GEAM (Campus Extens)

Más detalles

Tècniques de Separació

Tècniques de Separació Tècniques de Separació 2015/2016 Codi: 102529 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502444 Química OB 3 2 Professor de contacte Nom: Cristina Palet Ballús Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

FINAL. Per aprovar el curs cal aprovar les tres avaluacions, amb una nota igual o superior del 5.

FINAL. Per aprovar el curs cal aprovar les tres avaluacions, amb una nota igual o superior del 5. CRITERIS D AVALUACIÓ MATÈRIA: Música 1r ESO PARCIALS 20% ACTITUD: L actitud s avaluarà diàriament i es tindrà en conte si l alumne parla, la puntualitat, fa deures, porta material, participa en classe

Más detalles

Procés per a la gestió de l orientació professional

Procés per a la gestió de l orientació professional 310.3.5 Procés per a la gestió de l orientació professional 04 de maig de 2010 310.3.5 Escola Politècnica Superior d Edificació de Barcelona V2 ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES

Más detalles

Introducció a la Psicologia (20633)

Introducció a la Psicologia (20633) Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals Pla docent de l assignatura Introducció a la Psicologia (20633) Curs 2015-2016 Introducció a la Psicologia (20633) Nom de l'assignatura: Introducció a la Psicologia.

Más detalles

Teoria i Estructura de la Publicitat

Teoria i Estructura de la Publicitat Teoria i Estructura de la Publicitat 2014/2015 Codi: 103137 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 250135 Publicitat i Relacions Públiques OB 2 1 Professor de contacte Nom: Pere Navalles Villar Correu

Más detalles

Criteris de correcció de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Convocatòria 2008

Criteris de correcció de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Convocatòria 2008 Criteris de correcció de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Convocatòria 2008 COS: mestres de primària ESPECIALITAT: Música Prova única Part A: Desenvolupament per escrit d

Más detalles

IEAI-E6O09 - Instal lacions Elèctriques i Automatització Industrial

IEAI-E6O09 - Instal lacions Elèctriques i Automatització Industrial Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 709 - EE - Departament d'enginyeria Elèctrica

Más detalles

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria MÀSTER UNIVERSITARI EN

Más detalles

FACULTAT DE PSICOLOGIA CURS 2005/2006 Llicenciatura en psicologia

FACULTAT DE PSICOLOGIA CURS 2005/2006 Llicenciatura en psicologia FACULTAT DE PSICOLOGIA CURS 2005/2006 Llicenciatura en psicologia PRÀCTICA DE PSICOLOGIA SOCIAL: INTERVENCIÓ 26961 Departament de Psicologia Social Professors/es: Marta Bagué i Marisela Montenegro Aquesta

Más detalles

Matemàtiques. Codi: Crèdits: 12. Titulació Tipus Curs Semestre

Matemàtiques. Codi: Crèdits: 12. Titulació Tipus Curs Semestre 2017/2018 Matemàtiques Codi: 102515 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 2502444 Química FB 1 A Professor de contacte Nom: Agustí Reventós Tarrida Correu electrònic: [email protected] Equip

Más detalles

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents Montse Guitert i Marc Romero Àrea de Capacitació Digital Jornada Institucional de Docents, 9 juliol 2011 Índex Conceptualització d'activitats en equip

Más detalles

Idioma i traducció C5 (portuguès)

Idioma i traducció C5 (portuguès) Idioma i traducció C5 (portuguès) 2015/2016 Codi: 103696 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500249 Traducció i Interpretació OB 4 1 Professor de contacte Nom: Maria Regina Saraiva Mendes Correu

Más detalles

Comptabilitat de Costos I

Comptabilitat de Costos I Comptabilitat de Costos I 2016/2017 Codi: 102109 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501231 Comptabilitat i Finances OB 3 1 Professor de contacte Nom: Carme Casablancas Segura Correu electrònic:

Más detalles

MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

Más detalles

Introducció a la llengua francesa

Introducció a la llengua francesa Introducció a la llengua francesa 103321 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Introducció a la llengua francesa Codi 103321 Crèdits ECTS Curs i període en el que s imparteix Horari Lloc on s

Más detalles

SSCMOB - Sistemes de Suport a les Comunicacions Mòbils

SSCMOB - Sistemes de Suport a les Comunicacions Mòbils Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 744 - ENTEL - Departament d'enginyeria

Más detalles

La pràctica matemàtica a l'aula d'educació infantil

La pràctica matemàtica a l'aula d'educació infantil La pràctica matemàtica a l'aula d'educació infantil 2016/2017 Codi: 101987 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500797 Educació Infantil OB 4 1 Professor de contacte Nom: Montserrat Prat Moratonas

Más detalles

Nom assignatura: Psicologia i Psicopatologia Titulació: Grau en Criminologia i Polítiques públiques de prevenció Curs: 1r Trimestre: 3r Nombre de

Nom assignatura: Psicologia i Psicopatologia Titulació: Grau en Criminologia i Polítiques públiques de prevenció Curs: 1r Trimestre: 3r Nombre de Nom assignatura: Psicologia i Psicopatologia Titulació: Grau en Criminologia i Polítiques públiques de prevenció Curs: 1r Trimestre: 3r Nombre de crèdits ECTS: 6 Hores dedicació estudiant: 150 Llengua

Más detalles

Traducció audiovisual i localització A-A (castellà-català /català-castellà)

Traducció audiovisual i localització A-A (castellà-català /català-castellà) Traducció audiovisual i localització A-A (castellà-català /català-castellà) 2016/2017 Codi: 101327 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500249 Traducció i Interpretació OT 4 0 Professor de contacte

Más detalles

Idioma i traducció C2 (portuguès) Codi: Crèdits: 9. Titulació Tipus Curs Semestre Traducció i Interpretació OB 2 2

Idioma i traducció C2 (portuguès) Codi: Crèdits: 9. Titulació Tipus Curs Semestre Traducció i Interpretació OB 2 2 2017/2018 Idioma i traducció C2 (portuguès) Codi: 101397 Crèdits: 9 Titulació Tipus Curs Semestre 2500249 Traducció i Interpretació OB 2 2 Professor de contacte Nom: Helena Maria Milheiro Tanqueiro Correu

Más detalles

Economia Internacional

Economia Internacional Economia Internacional 2014/2015 Codi: 102387 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses FB 1 2 2501573 Economia FB 1 2 Professor de contacte Nom: Jordi Rosell

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT Economia OB 3 1

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT Economia OB 3 1 Econometria II 2016/2017 Codi: 102307 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OB 3 1 Professor de contacte Nom: Concepció Piñol Pérez

Más detalles

PROGRAMA DE FARMACOLOGIA CLINICA CLASSES TEÒRIQUES

PROGRAMA DE FARMACOLOGIA CLINICA CLASSES TEÒRIQUES PROGRAMA DE FARMACOLOGIA CLINICA 2017-2018 CLASSES TEÒRIQUES 12-02-18 Tema 1. Introducció a la farmacologia clínica i terapèutica. Els medicaments d'ús humà. 12-02-18 13-02-18 Tema 2. Fonts d'informació

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Mètodes numèrics i aplicacions informàtiques Codi: 100966 Crèdits: 6 2017/2018 Titulació Tipus Curs Semestre 2500253 Biotecnologia FB 2 2 Professor de contacte Nom: Susana Serna Salichs Correu electrònic:

Más detalles

XCSE - Xarxes Complexes i Socioecològiques

XCSE - Xarxes Complexes i Socioecològiques Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 250 - ETSECCPB - Escola Tècnica Superior d'enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 724 - MMT - Departament de Màquines

Más detalles

MT3 - Matemàtiques III

MT3 - Matemàtiques III Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2013 860 - EEI - Escola d'enginyeria d'igualada 709 - EE - Departament d'enginyeria Elèctrica 710 - EEL - Departament d'enginyeria

Más detalles

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent www.upc.edu/rima Descobrim l aprenentatge autònom Jornades d Innovació docent de RIMA Barcelona, 11 de juliol del 2011 [email protected] Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA

Más detalles

FORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA

FORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA FORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre, pel qual es desenvolupen les característiques del curs de formació sobre el desenvolupament de la funció

Más detalles

PLAN DOCENTE ASIGNATURA (versión castellano)

PLAN DOCENTE ASIGNATURA (versión castellano) PLAN DOCENTE ASIGNATURA (versión castellano) (veure versió català) Espacios y prácticas profesionales de la PE en el ámbito de la educación informal Código: A9 Curso y período en el que se imparte: 2017-2018

Más detalles

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Cursos de formació del professorat La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Idioma de les sessions Català. Sector educatiu dels participants Professors de català per a estrangers

Más detalles

OEC - Optimització Entera i Combinatòria

OEC - Optimització Entera i Combinatòria Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 200 - FME - Facultat de Matemàtiques i Estadística 715 - EIO - Departament d'estadística i Investigació Operativa MÀSTER UNIVERSITARI

Más detalles

Comentari de textos literaris

Comentari de textos literaris Comentari de textos literaris 2016/2017 Codi: 100582 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 3 2 2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 3 2 2501802 Estudis

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS 2016-2017 1 El Batxibac és el programa que permet a l alumnat cursar un currículum mixt amb l objectiu d obtenir la doble titulació

Más detalles

Codi: Crèdits: 5. Titulació Tipus Curs Semestre Nanociència i Nanotecnologia OB 3 2

Codi: Crèdits: 5. Titulació Tipus Curs Semestre Nanociència i Nanotecnologia OB 3 2 Química Analítica 2016/2017 Codi: 103282 Crèdits: 5 Titulació Tipus Curs Semestre 2501922 Nanociència i Nanotecnologia OB 3 2 Professor de contacte Nom: Santiago Maspoch Andrés Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

Assignatura: TEMES D'ADMINISTRACIÓ I ECONOMIA DE L'EMPRESA (curs 03-04: ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT I DE LA PRODUCTIVITAT) PROGRAMA

Assignatura: TEMES D'ADMINISTRACIÓ I ECONOMIA DE L'EMPRESA (curs 03-04: ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT I DE LA PRODUCTIVITAT) PROGRAMA Assignatura: TEMES D'ADMINISTRACIÓ I ECONOMIA DE L'EMPRESA (curs 03-04: ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT I DE LA PRODUCTIVITAT) Curs Cicle quadrimestre horari 2003-04 2n. 1er: Octubre-Febrer => 2on: Febrer-Maig

Más detalles

APRENVISIO - Aprenentatge i Visió

APRENVISIO - Aprenentatge i Visió Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria MÀSTER UNIVERSITARI EN

Más detalles

RIVC - Robòtica Industrial i Visió per Computador

RIVC - Robòtica Industrial i Visió per Computador Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 707 - ESAII - Departament d'enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica

Más detalles

TITOL DE L ACTIVITAT: Jclic del Tapís de la Creació

TITOL DE L ACTIVITAT: Jclic del Tapís de la Creació TITOL DE L ACTIVITAT: Jclic del Tapís de la Creació ETAPA/CICLE/NIVELL TEMPORALITZACIÓ MATERIAL AGRUPAMENT Primària/ CM/CS 3 sessions Pag. web Individual/grup petit 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1.Competències

Más detalles

Direcció d'operacions

Direcció d'operacions Direcció d'operacions 2014/2015 Codi: 102094 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501231 Comptabilitat i Finances OB 3 2 Professor de contacte Nom: Daniel Blabia Girau Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Aula Mentor és un programa de formació oberta a distància, que depèn del Ministeri d'educació, Cultura i Esports.

Aula Mentor és un programa de formació oberta a distància, que depèn del Ministeri d'educació, Cultura i Esports. Aula Mentor és un programa de formació oberta a distància, que depèn del Ministeri d'educació, Cultura i Esports. Permet l'accés a una àmplia oferta de cursos, amb el seguiment i el suport de tutors en

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 3 Segon quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 3 Segon quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 33898 Nom Història de l'art i professionalització Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

APC - Arquitectura del PC

APC - Arquitectura del PC Unitat responsable: 270 - FIB - Facultat d'informàtica de Barcelona Unitat que imparteix: 701 - AC - Departament d'arquitectura de Computadors Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla

Más detalles

Economia, Gestió i Logística en l'empresa Alimentària. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre

Economia, Gestió i Logística en l'empresa Alimentària. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre 2017/2018 Economia, Gestió i Logística en l'empresa Alimentària Codi: 103247 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501925 Ciència i Tecnologia dels Aliments OB 3 1 Professor de contacte Nom: María

Más detalles

APRENDRE A INVESTIGAR. Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008)

APRENDRE A INVESTIGAR. Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008) APRENDRE A INVESTIGAR Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008) 1r - PLANTEJAR LA NECESSITAT D INFORMACIÓ Què cerco i per què? IDENTIFICAR LA INFORMACIÓ QUE ES NECESSITA EN FUNCIÓ DE LA TASCA A RESOLDRE

Más detalles

Política comparada I. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Ciència política i gestió pública OB 3 1

Política comparada I. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Ciència política i gestió pública OB 3 1 2017/2018 Política comparada I Codi: 101081 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500259 Ciència política i gestió pública OB 3 1 Professor de contacte Nom: Margarita Leon Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats 2015-2016 Inspecció d Educació a Lleida PLENARI DIRECTORS/ES PRIMÀRIA Lleida, 6 d octubre de 2015 Informació per als centres Octubre 2015 Justificació de l actuació

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Turisme Facultat d'economia 1 Segon quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Turisme Facultat d'economia 1 Segon quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 35099 Nom L'empresa i el seu entorn Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2012-2013 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1317 - Grau

Más detalles

FONAMENTS D ENGINYERIA Grau en Gestió Aeronàutica Primer curs, primer semestre

FONAMENTS D ENGINYERIA Grau en Gestió Aeronàutica Primer curs, primer semestre FONAMENTS D ENGINYERIA Grau en Gestió Aeronàutica Primer curs, primer semestre 2 GUIA DOCENT 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Fonaments d Enginyeria Codi 101758 Crèdits ECTS 6 Curs i període

Más detalles

ASENS - Anàlisi Sensorial

ASENS - Anàlisi Sensorial Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 390 - ESAB - Escola Superior d'agricultura de Barcelona 745 - EAB - Departament d'enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Más detalles

Treball Fi de Màster de formació del professorat d educació secundària, cicles formatius i ensenyament d idiomes

Treball Fi de Màster de formació del professorat d educació secundària, cicles formatius i ensenyament d idiomes Treball Fi de Màster de formació del professorat d educació secundària, cicles formatius i ensenyament d idiomes Curs 2015 / 2016 El Treball Final de Màster compendia la formació adquirida durant els ensenyaments

Más detalles

Organització i Gestió d'empreses

Organització i Gestió d'empreses Unitat responsable: 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'organització d'empreses Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA EN

Más detalles

Logística de Transport i Emmagatzematge

Logística de Transport i Emmagatzematge Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 707 - ESAII - Departament

Más detalles

SIOP-R1O43 - Simulació i Optimització

SIOP-R1O43 - Simulació i Optimització Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 743 - MA IV - Departament de Matemàtica Aplicada

Más detalles

Delinqüència i psicopatologia

Delinqüència i psicopatologia Delinqüència i psicopatologia 2016/2017 Codi: 100447 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Francisco Collazos Sanchez Correu electrònic: [email protected]

Más detalles

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA ... FORMACIÓ BÀSICA PER LA QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS VALORADORS DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA Pàgina 1 1. JUSTIFICACIÓ Aquest curs pretén formar als professionals amb els coneixements i procediments

Más detalles

Com preparar-se per a una entrevista de feina

Com preparar-se per a una entrevista de feina Com preparar-se per a una entrevista de feina Guia d orientació 5 Introducció L entrevista de feina acostuma a ser l últim obstacle que cal superar en els processos de selecció que les empreses duen a

Más detalles

UNITAT TIPUS DE DIAPOSITIVES PER A DISPOSAR INFORMACIÓ

UNITAT TIPUS DE DIAPOSITIVES PER A DISPOSAR INFORMACIÓ UNITAT TIPUS DE DIAPOSITIVES PER A DISPOSAR INFORMACIÓ 5 Diapositiva amb taula Les diapositives d objectes permeten inserir una taula dins la presentació. S entén per taula una quadrícula que es compon

Más detalles

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura.

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Autors: Piedad Guijarro i Pere Cruells Centre: ETSAB Secció de Matemàtiques

Más detalles

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA

TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA Fitxa de l assignatura Identificació 1. Nom de l assignatura Teoria i Tècnica de la Fotografia 2. Àrea CAP Titulació Publicitat i Relacions Públiques 3. Tipus Troncal

Más detalles